Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) | Aprenentatge de procediments

 

Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Codi 11111208
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. Característiques individuals, context social i aprenentatge escolar 1. L’explicació psicològica de la diversitat humana. En quins aspectes poden ser diferents els alumnes?
1.1. La diversitat dels alumnes. Aspectes cognitius i aprenentatge escolar
1.2. La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals
1.3. Necessitats educatives i necessitats educatives especials

2. Diversitat o diversitats? Una aproximació a la complexitat social i cultural
2.1. Societat diversa, societat complexa
2.2. Les diversitats de la nostra societat

3. Inclusió i exclusió social
3.1.Cohesió social i inclusió
3.2.Desigualtat i exclusió social
3.3.La vulnerabilitat social i els factors d’exclusió

4. Educar per a la igualtat: educar en la diversitat
4.4.La finalitat: l’èxit escolar per a tots i totes
4.2.Equitat i èxit escolar
4.3.El marc: una educació inclusiva

5. Una educació per al segle XXI
MÒDUL II. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 1. Plantejaments generals utilitzats per al tractament educatiu de les diferències individuals dels alumnes.

2. Elements o aspectes bàsics del concepte atenció a la diversitat.

3. Models teòrics de gestió de la diversitat .

4. Atenció a la diversitat en centres inclusius
4.1.Comunitats d’aprenentatge
4.2.Aules inclusives
4.3.Currículum inclusiu
MÒDUL III. Estratègies educatives per a gestionar la diversitat de característiques dels alumnes 1.L'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència
1.1.Pla per a la llengua i la cohesió social
1.2.Factors clau en matèria d’educació intercultural

2. De la teoria a l’acció: com gestionar l’atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2.1. Estructura organitzativa i especialistes de centre
2.2.El treball conjunt de l’equip docent. 2.3.L’acció tutorial.
2.4.Mesures d’organització i metodològiques
2.5.Desplegament del currículum i possibilitats d’adaptació
2.6.Modalitats d’escolarització

3. Serveis educatius del Departament d'Educació

Atenció personalitzada
Descripció
Com conseqüència de l' extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. No té classe presencial. A l'aula virtual del moodle l'alumnat podrà consultar més informació de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Avaluació amb prova escrita.


Fonts d'informació
Bàsica

CASAS, M. (2008) Material curs “Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació pràctica en el centre educatiu”. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social.

 BOOTH,T; AINSCOW,M (2005) : Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. ICE de la UB

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed

FLECHA, R. i altres (2006) Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona:Graó. Colección: Claves para la Innovación Educativa.

MIRAS, M.; ONRUBIA,J. (1998) “La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals” (I i II). Suplement de Perspectiva Escolar. Perspectiva i Diversitat 1. maig 1998 juny 1998 

MONTÓN, Ma. J. (2003) La integració de l’alumnat immigrant al centre escolar. Barcelona: Graó.

Complementària

AINSCOW, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change?,a Journal of Educational Change, 6, pp.109-124.

ARAMBURU, M. (2005) “La immigració i els usos de l’espai públic”, a Barcelona. Metròpolis Mediterrània. Monogràfic núm. 6: “Civisme: les claus de la convivència”

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili