Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) | Pràcticum II

 

Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 11111015
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
28.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica luis.marques@urv.cat
Professors/es
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Web
Descripció general -Conèixer el context real en el qual es desenvolupa l’activitat professional. -Aprendre i desenvolupar habilitats i estratègies pràctiques adequades a l’àmbit professional. -Tenir contacte amb professionals i conèixer situacions, experiències, treball, activitats, etc., relacionades amb la tasca professional. -Aplicar i practicar, de forma guiada i orientada, els coneixements i destreses apreses en l'aula. -Unir experiència i reflexió, aprenentatge teòric i pràctic, sabers acadèmic i aprenentatge per experiència. -Conèixer-se a si mateix en una situació real de pràctica professional, conèixer les dificultats i capacitats d’un mateix, així com els aspectes en els quals pot destacar i aquells que hauria de millorar. -Comprendre la complexitat de les situacions educatives i la necessitat d'un aprenentatge continu per a poder afrontar aquest futur professional. -Desenvolupar la capacitat de treball en equip i de coordinació amb altres professionals. -Aprendre a afrontar situacions de tensió i desenvolupar habilitats de resolució de conflictes de forma educativa. -Comprendre el que significa ser un bon professional de l'educació i la càrrega ètica d'autoexigència i responsabilitat que implica treballar en el món educatiu.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
El procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva posada en pràctica a l’escola. Les unitats Didàctiques.
Organització i funcionament del centre escolar. Els documents del Centre
La dinàmica de diferents aules de l’escola
Els instruments de recollida d’informació com a font de coneixements i sistematització de l’aprenentatge.
El material didàctic, el material tècnic i el material informàtic a l’escola

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció/assignació de pràctiques externes 0 0 0
Estada / execució de pràctiques 0 0 0
Treballs de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
 
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació de pràctiques externes
Estada / execució de pràctiques
Treballs de pràctiques externes
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

SEVILLANO GARCÍA (2005): Estrategia innovadoras para una enseñanza de calidad.  Ed. Pearson. Madrid

 

MORENO, C (Coord) (2005): La práctica del asesoramiento educativo a examen. Ed. Graó.  Barcelona

 

FERNÁNDEZ CONDE (2004):  La enseñanza de la cultura en la clase. Ed. Arco Libros. Madrid

 

VILLAR ANGULO, LM (1999): Construcción y análisis de procesos de enseñanza, teoría e investigación. Ed. OIKOS-TAU. Vilassar de Mar.

 

SARRAMONA Y LÓPEZ (Coord) (1999): Formació i actualització de la funció docent. Ed. UOC. Barcelona.

 

SANTIBÁÑEZ GRUBER, R (1998): Practicum d’educación. Materiales de trabajo. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao.

 

GIOVANNINI, A (1996): Profesor en acción. Ed. Edelsa. Madrid.

 

PÉREZ PÉREZ, R (1994): El currículum y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona.

 

RUIZ OLABUÉNAGA, JI (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili