Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Física (1997) | Aprenentatge i desenvolupament motor

 

Mestre Especialitat en Educació Física (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR Codi 11101018
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
PEREZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica mdelcarmen.perez@urv.cat
emilia.molas@urv.cat
Professors/es
PEREZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web

Continguts
Tema Subtema
2.- CONTINGUTS

BLOC 1: DESENVOLUPAMENT MOTOR

Tema 1: Aproximació conceptual al desenvolupament motor

1.1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament
1.2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
1.3.Condicions que permeten el desenvolupament motor: factors intrínsecs i extrínsecs.
1.4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
1.5.Els canvis físics en la pubertat i repercussió en el desenvolupament motor i psíquic.
1.6.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.

Tema 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal.

2.1.Tonicitat, respiració, relaxació i esquema corporal: concepte i relació amb la globalitat.
2.2.El seu desenvolupament fins els 12 anys.
2.3.Activitats.

Tema 3: Les conductes motrius de base i neuromotrius
3.1.La coordinació dinàmica general, la postura, l’equilibri i la coordinació oculomanual: concepte i relació amb la globalitat.
3.2.El seu desenvolupament fins els 12 anys.
3.3.Desenvolupament de la lateralitat.
3.4.Activitats.

Tema 4: Les conductes perceptivo motrius

4.1.Orientació espacial i temporal: concepte i relació amb la globalitat.
4.2.El seu desenvolupament fins els 12 anys.
4.3.Activitats

Tema 5: Intervenció psicomotriu en processos d’ajuda.

5.1.En les necessitats educatives derivades de les dificultats de moviment.
5.2.En les necessitats educatives en l’àmbit cognitiu.
5.3.En les necessitats sòcioafectives


BLOC 2: APRENENTATGE MOTOR

Tema 1: Aproximació a l’estudi de l’aprenentatge motor humà.

1.1. Conceptes envers l’aprenentatge motor.
1.2. Antecedents de l’aprenentatge motor.
1.2.1. Precursors
1.2.2. La Segona Guerra Mundial
1.2.3. Inici de la teorització
1.3.Definició d’aprenentatge motor

Tema 2: Models teòrics explicatius de l’aprenentatge motor

2.1. La maduració funcional de estructures cerebrals com a base per a l’aprenentatge:
Els hemisferis cerebrals
El cos callós
2.2. Models físics, biològics i psicològics
2.3. Classificació de les tasques motrius
2.4. La investigació en aprenentatge motor

Tema 3: Principals aspectes i factors relacionats amb l’aprenentatge motor

3.1. Factors relacionats amb el subjecte
3.1.1. La motivació
3.1.2. Els coneixements o grau d’habilitats previs
3.1.3. La funcionalitat
3.2. Factors relacionats amb la tasca
3.2.1. Factors lligats als aspectes perceptius
3.2.2. Factors lligats a la presa de decisió
3.2.3. Factors lligats a l’execució de la tasca
3.3. Factors relacionats amb la situació d’ensenyança-aprenentatge
3.3.1. La informació
3.3.2. El temps de pràctica
3.3.3. L’adaptació de la situació d’ensenyança-aprenentatge a les característiques de l’alumnat
3.3.4. L’especificitat de la situació d’ensenyança-aprenentatge
3.3.5. Mètodes globals i analítics

Tema 4: Alteracions i trastorns de l’aprenentatge i desenvolupament motor

4.1. Concepte de trastorn psicomotor
4.2. Classificació dels trastorns psicomotors
4.2.1. Inestabilitat motriu
4.2.2. De l’esquema corporal
4.2.3. De la lateralitat
4.2.4. De la estructuració espai-temporal
4.2.5. Els tics
4.2.6. Debilitat motriu

Tema 5: L’avaluació del desenvolupament i de l’aprenentatge motor. L’observació en el contexte escolar.

5.1. Com i què avaluar en aprenentatge motor?
5.2. Registre de paràmetres cinemàtics
5.2.1. L’observació directa
5.2.2. La filmació d’accions
5.2.3. Altres registres (polígrafs, autoinformes, entrevista, qüestionaris, ...)
5.3. Criteris de l’avaluació


Atenció personalitzada
Descripció
Com conseqüència de l' extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. No té classe presencial. A l'aula virtual del moodle l'alumnat podrà consultar més informació de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La forma d'avaluació serà a partir d'una prova escrita. 


Fonts d'informació
Bàsica , , ,

 

BIBLIOGRAFÍA BLOC 1

 

Amicale Eps (1986) El niño y la actividad física. Barcelona: Paidotribo.

 

Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I. (2001) La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa. Barcelona: Graó.

 

Gassier, J. (1983) Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: Toray-Masson.

 

Llorca, M. y otros. (2002) La práctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe.

 

Moral, A. (1994) Aprendizaje y desarrollo motor. Universidad de Alcalá.

 

Rigal, R. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Barcelona: Inde.

 

Pikler, E. (1985) Moverse en libertad. Madrid: narcea

 

Sassano, M. (2003) Cuerpo, tiempo y espacio. Principios básicos de la psicomotricidad. Buenos Aires: Stadium.

 

Sugrañes, E. y Àngel, A. (2007) La educación psicomotriz (3-8 años). Barcelona: Graó.

 

Revistes de psicomotricitat:

 

PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

 

ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

 

CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

 

REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES. (format electrònic, s’hi pot accedir des de la URV).

 

BIBLIOGRAFÍA BLOC 2

 

Arraez, P. (1998). Teoría i praxis de las adaptaciones curriculares en la Educación Física. Málaga: Aljibe

Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE.

Cobos, P. (1995). El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Madrid: Pirámide.

Díaz Lucea, J. (1993). El desarrollo motor y su implicación didáctica. En Fundamentos de Eucación Física para la Enseñanza Primaria. Cap. IV. Barcelona: Inde.

(1993). El crecimiento y el desarrollo infantil. En Fundamentos de Eucación Física para la Enseñanza Primaria. Cap. V. Barcelona: Inde.

Famose, J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo.

Gassier, J. (1983). Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: Toray-Masson.

Harris, D.V. y Harris, B.L. (1987). Psicología del deporte. Barcelona: Hispano Europea.

Lawther, B. (1978). Aprendizaje de las habilidades motrices. Buenos Aires:Paidós.

Le Boulch, J. (1997). El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo.

Moral, P. (1994). Aprendizaje y desarrollo motor. Madrid: Universidad de Alcalá.

Pérez Ramírez, C. (1994). Evaluación y Observación. Análisis de resultados. En I.C.C.E. (Eds.). La Educación Física y su Didáctica (165-176). Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Ed.

Pieron, M. (1988). Pedagogía de la actividad física y el deporte. Málaga: Unisport.

Rieder, H.; Fischer,G. (1990). Aprendizaje deportivo.Metodología y didáctica. BCN: Martínez Roca.

Riera,J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte.Martinez Roca. Barcelona.

(1989). Fundamentos para el aprendizaje de la técnica y táctica deportiva. Barcelona: INDE.

Riera, J. y Cruz, J. (1991). Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca.

Rigal, R. (1986). Motricidad Humana. Madrid: Augusto Pila Teleña.

Roca, J. (1989). Formas elementales de comportamiento. Méjico:Trillas.

Ruíz Pérez, L.M. (1994). Deporte y Aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor.

(1995). Competencia Motriz. Elementos para comprender el Aprendizaje Motor en Educación Física escolar. Madrid:Visor.

Ruíz Pérez, L. M. (1997). Rendimiento deportivo : claves para la optimización de los aprendizajes. Madrid: Gymnos.

Ruíz Pérez, L. M. (2005). Moverse con dificultad en la escuela : introducción a los problemas evolutivos de coordinación motriz en la edad escolar. Sevilla : Wanceulen.

Ruíz Pérez, L. M. (2005). El proceso de toma de decisiones en el deporte : clave de la eficiencia y el rendimiento óptimo. Barcelona: Paidós.

Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE.

Singer,R. (1986). Aprendizaje de las acciones motrices en el deporte. Barcelona: Hispano europea.

Spaeth-Arnold, R.K. (1985). Le développément des habilités esportives. París: Eps.

Stassen, K. (2001). Psicología del desarrollo: Adultez y vejez. Madrid: Panamericana.

Travers, R. (1976). Fundamentos del aprendizaje. Madrid: Santillana.

 

http://www.arrakis.es/~wanceulen/

http://www.baloncestoformativo.8k.com/estilo.htm

http://www.sifukohlbrenner.com.ar/lugar.htm

 

 

 

 

 

 

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili