Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA VISUAL Codi 11091023
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica gemma.vedriel@urv.cat
griselda.esparo@urv.cat
Professors/es
VEDRIEL SÁNCHEZ, GEMMA
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Web
Descripció general Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual intenta apropar als estudiants a la realitat educativa del col·lectiu amb greus deficiències visuals, tot i coneixent els recursos humans, meterials i tecnològics utilitzats a les aules actualment. L'alumne coneix i aprèn a aplicar diferents estratègies, mètodes i models comunicatius que s'empren en el treball específic amb aquest alumnat amb deficiència visual.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció i conceptes previs 1.1 Mesura del grau de visió: agudesa visual, camp visual
1.2 Tipus de deficiències : emotropia, ametropies, ambliopies
2.Anatomia, fisiologia i patologia de la visió 2.1 Estructures del globus ocular,nervioses i accesories
2.2 Patologies: albinisme,aniridia,catarates,glaucoma,retinopaties...
2.3 evaluació dels dèficits visuals: examen ocular
3.Ceguesa i desenvolupament psicològic 3.1 Limitacions que imposa la ceguesa
3.2 Desenvolupament cognitiu
3.3 Desenvolupament social
3.4 Desenvolupament motot
3.5 Coneixement espaial i mobilitat
4. Integració escolar de l´alumne amb dèficit visual 4.1 diagnòstic i avaluació del funcionament visual
4.2 característiques de l´alumnat deficient visual
4.3 professionals que intervenen en l´acció educativa
4.4 centres de recursos
4.5 modificació d´aspectes organitzatius
4.6 materials i recursos específics i adaptats
4.7 accés al currículum. Adaptacions curriculars
5. La lectoescriptura de l´alumne amb dèficit visual 5.1 tècnica de lecto-escriptutra en tinta
5.2 tècnica de lecto-escriptura en braille
6. El sistema Braille 6.1Característiques dels sistema Braille
6.2 La lectura i l´escriptura
6.3 Requisists. Exercicis de prelectura
6.4 Objectius
6.5 Recursos i medis pel sistema Braille
6.6 Llibres tàctils, parlants,...
7. Estimulació visual i multisensorial 7.1 Estimulació visual
7.2 estimulació multisensorial : tàctil, auditiva, gustativa i olfactiva, experiències multisensorials
8. Necessitats tècniques específiques dels nens/es amb baixa visió i visió límit 8.1 Il.luminació
8.2 Ampliació de la imatge
8.3 Ampliacions
8.4 Material específic i adaptat
9.Recursos materials i adaptacions específiques 9.1 Adaptació de recursos didàctics bibliogràfics
9.2 Adaptació de material
9.3Noves tecnologies en educació
9.4 Recursos didàctics adaptats
10. Habilitats d´autonomia personal 10.1 Ensenyament d´habilitats d´orientació i mobilitat
10.2 Habilitats de la vida quotidiana

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs. Hores d'atenció als alumnes al despatx i consultes a través del correu electrònic.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els alumnes que no poden assistir a classe ho han de comunicar a la professora al començament de les classes per tal d'orientar-los en un itinerari alternatiu de l'assignatura i concretar l'horari de tutoria que haurà de seguir. És imprescindible superar per separat la part pràctica i teòrica per aprovar l'assignatura.

Fonts d'informació
Bàsica CHECA,F.J, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual, Once, 2000
ALVAREZ,MF, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual, Vol.II once, 2000
BARDISA, L, Cómo enseñar a los niños ciegos a dibujar, Once, 1992
BUENO,M I TORO,S, Deficiencia visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos., Aljibe, 1994
PALACIOS,A; MARCHESI,A; I COLL,C, Desarrollo psicológico y educació., alianza, 1990
BARRAGA,N, Disminuidos visuales y aprendizaje, Once, 1985
LEONHARDT,M, el bebé ciego, primera atención. Un enfoque psicopedagógico., Masson, 1992
ESPEJO,B, El Braille en la escuela, oNCE, 1993
COMES,G, El diari d´en Marcel, Galera, 1998
VALLS,C, evaluación curricualr de los niños deficientes visuales o ciegos en el ciclo inicial en la evaluación de los programas educativos, escuela Española, 1989
PELECHANO,V; PEÑATE,W I DE MIGUEL,A, Evaluación y tratamiento en las deficiencias visuales, Siglo XXI, 1995
ESTEBAN,A, Instruccions per a introduir l´esquema Braille, ONCE, 1990
LUCERGA,R, Juego simbólico y deficiencia visual, ONCE, 1992
LEONHARDT,M, La discapacidad visual, Giné, 1997
HYVARINEN, L, La visión normal y anormal en los niños, Giné, 1997
PELECHANO,V; DE MIGUEL,A I IBÁNEZ,I, Las personas con deficiencias visuales, Siglo XXI, 1995
BARRAGA,N, Método de estimulación visual, ONCE, 1989
BUENO,M, Niños y niñas con ceguera, Aljibe, 2000
ROSA A I OCHAITA,E, Psicologia de la ceguera, Alianza, 1995
OCHAITA,R, Psicologia de la ceguera, Alianza psicología, 1993
GONZALEZ,L, Psicomotricidad para deficientes visuales, Amarú, 1990
MORENO I OLIVER ,FX, Visió i aprenentatge, UAB, 2002
, www.funcaragol.es, ,
, www.INTEREDVISUAL@terra.es, ,
, www.once.es, ,
TENBERKEN,S, Mi camino me lleva al Tibet, Maeva, 2004

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili