Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Intervenció psicoeducativa en l'aprenentatge en la lectoescriptura

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'APRENENTATGE EN LA LECTOESCRIPTURA Codi 11091022
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general En continuïtat amb l'assignatura Alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita, en aquesta s'aprofundeix en el coneixement i la pràctica escolar davant les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura. Es revisen els corresponents models explicatius i es focalitza l'interés en els processos d'adquisició dels sistema alfabètic , de les altres propietats del sistema i de la composició de textos.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: L’escriptura com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar

1. Pràctiques educatives escolars pel que fa a l’aprenentatge i ensenyança de l’escriptura i la lectura i pel que fa a la intervenció davant les dificultats d’aprenentatge.
2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua escrita
3. Explicació constructivista de l’aprenentatge de l’escriptura
MÒDUL II: Dificultats d’aprenentatge en l’escriptura de paraules
1. Dificultats en l’aprenentatge de les propietats fonogràfiques i ortogràfiques del sistema d’escriptura
2. Dificultats associades a l’aprenentatge del sistema d’escriptura a mà. L’escriptura electrònica
MÒDUL III: Dificultats d’aprenentatge en la composició de textos 1. Models de composició de textos
2. Els processos cognitius i metacognitius implicats en la producció de textos i les dificultats associades a la seva activació.
3. Pràctiques educatives escolars per millorar els processos de composició de textos

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, proporcionant la orientació que necessiti pen el seu procés d'aprenentatge, i posant a l'abast les eines i indicacions més convenients. Aquesta orientació personalitzada es realitzarà al llarg del quadrimestre, a l'horari d'atenció de la professora.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Donat que és una matèria de Diplomatura, al curs 2012-2013 només hi ha dret a examen, no hi ha classes presencials. Per tant, l'avaluació consistirà en la realització d'un examen de preguntes curtes, en relació amb els continguts de l'assignatura. 


Fonts d'informació
Bàsica CUETOS F., Psicología de la escritura. (Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura), 8ª, Wolters Kluwer España
MARRODÁN, M.J., Las letras bailan. Prevención y tratamiento de los trastornos lectoescriptores y dislexia, 1ª, Publicaciones ICCE
NEMIROVSKY, M. i altres, Experiencias escolares con la lectura y la escritura., 1ª, Graó

Complementària COMES, G. , Intervenció educativa en les dificultats ortogràfiques, Tarragona: ICE URV, 1999
TEBEROSKY, A. , Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure., Vicens Vives, 2001
DIEZ, A. (coord.), L’aprenentatge de la lectoescritura des d’una perspectiva constructivista I i II., Graó, 1998

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili