Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Trastorns de la conducta i de la personalitat

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TRASTORNS DE LA CONDUCTA I DE LA PERSONALITAT Codi 11091020
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals 1.- Concepte de l'anormalitat conductual
2.- Models teòrics per la comprensió dels trastorns psicològics en nens
3.- L'etiologia en els trastorns dels nens
Bloc II. Síndromes psicopatològiques 4.- Trastorns de l'eliminació
5.- Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària
6.- Trastorn del desenvolupament de la coordinació i tics
7.- Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
8.- Trastorns del llenguatge
9.- Trastorns de conducta
10.- Trastorns d'ansietat
11.- Trastorns de l'estat d'ànim
12.-Trastorns generalitzats del desenvolupament
13.- L'esquizofrenia
Bloc III. Trastorns psicosocials 14.- El maltractament en els nens: Detecció i intervenció des de l'àmbit escolar
15.- El nen amb malaltia crònica a l'escola

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre als alumnes en els dubtes que tinguin en els continguts de l'assignatura i a ajudar a desenvolupar el treball

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen final. No hi ha docència aquest curs d'aquesta assignatura.


Fonts d'informació
Bàsica

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

Folch Ll. (2004). Trastorns de conducta i personalitat. Barcelona: Publicacions UB.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.

Macià D. (2002). Problemas cotidianos de conducta en la infancia: Intervención psicológica en el ámbito clínico y familiar. Madrid: Pirámide.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili