Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Pràcticum I

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRÀCTICUM I Codi 11091014
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica luis.marques@urv.cat
Professors/es
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Web
Descripció general -Conèixer el funcionament i organització del centre. -Conèixer els plans, projectes i experiències innovadores que es duen a terme en el centre. -Analitzar el funcionament i organització de l'aula en què es realitzen les pràctiques mitjançant una observació participativa i orientada pels tutors. -Col·laborar amb el mestre tutor o la mestra tutora en les labors que caracteritzen l'acció professional. -Participar en tasques habituals i en activitats puntuals que permetin a l'alumnat integrar-se en la dinàmica de la classe. -Participar en la vida del Centre, en les reunions i activitats extraescolars del curs i etapa en què es realitzen les pràctiques.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
El procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva posada en pràctica a l’escola. -El PEC i el PCC a l’escola
-Organització i funcionament d’un o diferents cicle/s
-La dinàmica de diferents aules de l’escola
-L’observació com a sistema de recollida d’informació
-El material didàctic, el material tècnic i el material informàtic a l’escola

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció/assignació de pràctiques externes 0 0 0
Estada / execució de pràctiques 0 0 0
Treballs de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
 
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació de pràctiques externes
Estada / execució de pràctiques
Treballs de pràctiques externes
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

VILLAR ANGULO, LM (1999): Construcción y análisis de procesos de enseñanza, teoría e investigación. Ed. OIKOS-TAU. Vilassar de Mar.

 

SARRAMONA Y LÓPEZ (Coord) (1999): Formació i actualització de la funció docent. Ed. UOC. Barcelona.

 

SANTIBÁÑEZ GRUBER, R (1998): Practicum d’educación. Materiales de trabajo. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao.

 

GIOVANNINI, A (1996): Profesor en acción. Ed. Edelsa. Madrid.

 

PÉREZ PÉREZ, R (1994): El currículum y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona.

 

RUIZ OLABUÉNAGA, JI (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili