Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Ciències de la Infermeria (2010) | Psicologia de grups

 

Ciències de la Infermeria (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE GRUPS Codi 18605217
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
2.5 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura es pretén donar a conèixer l’estructura dels grups, el seu funcionament, la seva dinàmica i com intervenir en ells.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quins són els principals fenòmens i processos grupals. AC2
AC5
Reflexionar sobre els diferents efectes d'influència que es deriven de la dinàmica grupal en la vida quotidiana de les persones. BC1
BC3
BC4
BC10
Conèixer les principals formes de conceptualitzar i experimentar el fenomen grupal segons la Psicologia Social AC2
AC5
Assolir un coneixement bàsic sobre la dinàmica dels grups petits en la seva vessant clàssica així com les seves principals crítiques. BC1
BC3
BC4
BC10
CC3
CC4

Continguts
Tema Subtema
Concepte, estructura i tipus de grup Criteris clàssics de definició. Tipus de grup. Definició d’estructura. Els rols de grup. L’estatus social. Les normes socials. Cohesió grupal
Rendiment i interacció comunicativa La facilitació social. Rendiment grupal. La creativitat dels grups. Xarxes de comunicació.
Comunicació no verbal
Conflicte i dinàmica de grups Conflicte intragrupal i intergrupal. Habilitats per a la resolució de conflictes Objectius de les tècniques de grup. Aplicacions. Classificacions de les tècniques de grup

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Presentacions / exposicions 1.5 10 11.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 18.5 18.5 37
 
Atenció personalitzada 10 0 10
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 2 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre les temàtiques del curs que es farà en petits grups de treball
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i/o dinàmiques de grup

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Proves objectives de preguntes curtes
Descripció
S'orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle, del mail o de l'aula.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i/o dinàmiques de grup 30%
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre les temàtiques del curs que es farà en petits grups de treball 30%
Proves objectives de preguntes curtes Proves d'ítems d'opció múltiple amb 3 o 4 opcions de resposta 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Estructura y Procesos de Grupo, Huici,C., UNED, Madrid
Introducción a la psicología de los grupos, Gil, F.; Alcover,C.M. (Coords.), Pirámide, Madrid
Dinámica de Grupo, Shaw,M., Herder, Barcelona


 

 

 

Complementària Martín-Baró,I., Sistema, Grupo y Poder. Psicología desde Centroamérica II, UCA Editores, San Salvador
Marín Sánchez, M. y Troyano Rodríguez, Y. (Coords.), Trabajando con grupos. Técnicas de intervención, Pirámide, Madrid
Marín Sánchez, M. y Garrido Torres, M.A. (Coords.), El grupo desde la perspectiva psicosocial. Conceptos básicos, Pirámide, Madrid
Cartwright,A.D. i Zander,A., Dinámica de grupos. Investigación y teoria, Trillas, México

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili