Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Treball Social (2009) | Psicologia Social

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL Codi 15224004
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i pràctics per comprendre com els processos psicològics estan construïts socialment. L’estudiant aprendrà que allò psicològic i allò social són indissociables i aprendrà a utilitzar les situacions com a marc d’anàlisi dels processos psicològics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A16 Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
 A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida. Genèric
 A9Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de comunicació
 A12Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions Genèric
 A16Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions
 A17Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre Genèric
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Genèric
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball Genèric
 B7Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Què és la Psicologia Social La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les orientacions teòriques més importants de la psicologia social. Per a què serveix la psicologia social?
2. Els processos de subjetivació i identitat Perspectives de la identitat. El sentit de ser una persona en un món social. Identitat i pertanyences grupals. Noves perspectives en la comprensió de la identitat.
3. El pensament social La comprensió del món social. Les representacions socials, La psicologia discursiva.
4. Els processos d'influència social Les actituds socials. La influència en versió conductista i cognitivista. La influència social. La influència de les minories. Els moviments socials.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
Presentacions / exposicions 2 28 30
Seminaris 30 15 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 4 41 45
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre els continguts apressos en els diferents temes. Treball en petits grups
Seminaris Presentació al moodle de cadascun dels temes i debat en classe dels conceptes fonamentals de l'assigntura i de les seves aplicacions a la pràctica professional. Resolución de dubtes i de petits exercicis que ajudaràn en l'assoliment dels objectius.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer a l'aula o al moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A9Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
A16Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball 20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
A16Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora. 40%
Proves objectives de tipus test
A9
A16
B1
B3
B4
Proves de 20-30 ítems d'opció múltiple amb 3 o 4 opcions de resposta 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà amb una prova d'opció múltiple sempre i quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Ibáñez,T. (Coord), Introducción a la psicología social, Editorial UOC, Barcelona
Gil, A. i Vitores. A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona

Ibáñez,T. (2003) Introducció a la psicologia social .Barcelona: Editorial UOC


Gil, A. i Vitores. A. (2009). Comunicació i Discurs. Barcelona: Editorial UOC.

Complementària Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R., Introducción a la psicología social sociológica, Editorial UOC, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos., Paidós, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales, Paidós, Barcelona

1. Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R. (2007) Introducción a la psicología social sociológica. Barcelona: Editorial UOC.

2. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos. Barcelona: Paidós. 1985

3. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales. Barcelona: Paidós. 1986

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili