Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Qualitat de vida laboral

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15204209
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Web
Descripció general A l'assignatura QVL es vol apostar per la "qualitat total" vol dir complir un seguit d’aspectes reflexats en les normes establertes per directrius ISO, l’EFQM, ... Sovint, en auditar qualitat, l’empresa coneix i avalua processos, llocs de treball, gestió de persones, capitals, ... que potser n’eren desconegudes. Un treballador pot jutjar si la satisfacció i la qualitat de vida representen o no dificultats psicosocials per realitzar be la feina. A l'assignatura farem l’anàlisi de les característiques de l’entorn, analitzant situacions on l’estrès es manifesta i l'apendrem a enregistrar. Tot plegat per assolir els objectius de formar per potenciar una salut laboral i la qualitat de vida laboral dins un entorn d’organitzacions saludables que cobreixin amb escreix els nivells de qualitat de servei que se’ls exigeix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la qualitat de les organitzacions
 A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...) Genèric
 A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació. Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La psicologia de la salut ocupacional.
Tema 2. Diferencies individuals i qualitat de vida laboral.
Tema 3. Estructura organitzativa, sistemes d'organització i qualitat de vida laboral.
Tema 4. Factors psicosocials: estrés laboral, assetjament, "burnout" i comportament absentista.
Tema 5. Intervenció psicosocial en organitzacions saludables.
Tema 6. Exemples pràctics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
Sessió Magistral 20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Normalment es una activitat autonoma en petit grup, on el resultat s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Resolució dels casos pràctics. Els diferents casos s’hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquests casos es podran entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Aquesta part tindrà un valor del 60% (6 punts) sobre la nota global de l’assignatura(10 punts).. Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.
Proves de desenvolupament
A8
A14
Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel•lent o matricula d'honor). Aquesta prova escrita tindrà un valor de 40 % (4 punts) sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 20% (2 punts).
Altres   L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:
- Els alumnes que no han superat les proves de desenvolupament hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades a Proves de desenvolupament i amb el mateixos criteris d'avaluació.
- Els alumnes que no han superat algun dels casos o problemes els podran repetir i entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.

El alumnes de Ciencies del treball que tenen la docència alternativa d’aquesta assignatura hauran de realitzar un treball obligatori a determinar pel professor (ja que el numero de crèdits es superior al de l’assignatura de grau). Aquest treball suposarà una activitat extra de resolució de problemes, i per superar-ho es demana una qualificació mínima del 30% (3 punts).
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Tous, J, Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler., , Publicacions URV
Tous, J., El comportamiento absentista y sus repercusiones en la calidad de vida y calidad delservicio en el sector hotelero. , , Septem
Tous, J. , Quemarse en el trabajo: El síndrome del “Burnout”, , Formación en Seguridad Laboral. Volumen 4 Págs, 14
Tous, J. , Psicosociologia de la salud ocupacional (1): Evaluación en intervención psicosocial., , AEPA-Publidisa
Tous, J., Psicosociologia de la salud ocupacional (2): Promoción de la salud ocupacional. , , AEPA-Publidisa

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS/15204206

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/15204010
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili