Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Relacions Laborals (2002) | Psicologia dels recursos humans

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 15061010
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura s'intenta fer un repas de les principals eines i tècniques que la psicologia del treball aporta a la gestió dels recursos humans de l'empresa.
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- Psicologia dels Recursos Humans
Tema II.- Planificació i gestió integrada dels Recursos Humans.
Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.
Tema IV.- Formació i desenvolupament dels empleats.
Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica.
Tema VI.- Gestió del conflictes i negociació als Recursos Humans..
Tema VII.- Nous reptes i tendències de la Psicologia dels Recursos Humans.
Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per l'auditoria de Recursos Humans.

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre dubtes i preguntes sobre els treballs i aspectes teórics i practics de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es realitzarà amb un Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel•lent o matricula d'honor).Aquesta prova escrita tindrà un valor de 50 % (5 punts) sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2.5 punts).

I també amb la Resolució dels casos pràctics, que s’hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquests casos es podran entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Aquesta part tindrà un valor del 50% (5 punts) sobre la nota global de l’assignatura(10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2.5 punts) en cadascun dels casos pràctics.

L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

- Els alumnes que no han superat el control, hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades anteriorment i amb el mateixos criteris d'avaluació.

- Els alumnes que no han superat algun dels casos o problemes els podran repetir i entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2.5 punts) en cadascun dels casos pràctics.


Fonts d'informació
Bàsica PEREDA,S. Y BERROCAL, F., Gestión de Recursos Humanos por competencias, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A., 1999
PUCHOL, L., Dirección y gestión de recursos humanos., Gestión 2000, 2000
GAN,F., Manual de programas de Recursos humanos, Apóstrofe, 1996
ORDOÑEZ, M (coord), Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos, Gestión 2000., 1997

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili