Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Màster en Salut Mental (2010) | Valoració funcional del sistema nerviós

 

Màster en Salut Mental (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS Codi 14615206
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir conocimientos psicológicos que puedan influenciar la intervención nutricional tanto en el aspecto de prevención de la salud como en trastornos nutricionals. Profundizar en los trastornos del comportamiento alimentario. Aportar conocimientos actualizados de la relación entre aspectos nutricionales y el desarrollo conducutal y cognitivo. AR10
AR11
AR16
BR1
BR4
BR7
CR1
CR2
CC1

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Evaluación de la conducta neonatal 1.1. El test NBAS
1.2. Afectación de la conducta neonatal por tóxicos
Tema 2. Evaluación del desarrollo cognitivo a lo largo de la infancia y la adolescencia 2.2. Los instrumentos por etapas evolutivas
2.3. Relación entre tóxicos y desarrollo cognitivo
Tema 3. La evaluación de la psicopatología en niños y adolescentes 3.1. Instrumentos generales de problemas psicológicos
3.2. Las entrevistas estructuradas de diagnóstico
Tema 4. La valoración de las diversas funciones neuropsicológicas 4.1. Las funciones ejecutivas
4.2. El deterioro cognitivo

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 20 40 60
 
Atenció personalitzada 3 12 15
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Contingut penjat al moodle ja que el curs és virtual predominantment

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
El professor donarà tota l'ajuda necessària per adquirir els objectius d'aprenentatge via moodle, e-mail o presencialment

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Se entregarán los trabajos coorespondientes a cada apartado 100
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili