Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Nutrició i Metabolisme (2010) | Aspectes psicològics i alteracions del comportament alimentari

 

Nutrició i Metabolisme (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ASPECTES PSICOLÒGICS I ALTERACIONS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI Codi 13665232
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GOMBAU ROIGE, JUDIT
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introducir al alumno en los principales procesos de la tecnología de alimentos y entender los parámetros físico-químicos, microbiológicos, organolepticos, reológicos, de estabilidad,etc... que definen y caracterizan un alimento elaborado. Con el objetivo final de poder incorporar nuevos ingredientes y definir nuevos procesos para obtener un alimento similar al modelo existente, que contenga principios activos añadidos o contenidos en los ingredientes y que conlleven un beneficio para la salud. AP5
AP9
AP11
AR3
AR6
AR10
BC1
BC5
BC10
CC1
CC2
Integrar aspectos psicológicos que intervienen en el comportamiento alimentario con el objetivo de ayudar al profesional en nutrición en su labor comprensiva, preventiva y terapéutica AP6
AP10
AR1
AR6
BC1
BC3
BC5
BC6
BC10
Estudiar las alteraciones del comportamiento alimentario AP11
AR6
BC1
BC5
CC1
CC2
CC4
Conocer la relación entre factores nutricionales y el desarrollo neuroconductual

Continguts
Tema Subtema
Bloque I: Psicología y alimentación 1. La elección del alimento

2. Aspectos psicològicos a tener en cuenta en la intervención nutricional.
Bloque II: Trastorns del comportamiento alimentario en diferentes etapas evolutivas 3. TCA de inicio en la primera infancia y niñez

4. La obesidad: Aspectos psicológicos

5. Anorexia nervosa, bulimia nervosa y otros TCA
Bloque III: Relación entre nutrición, conducta y cognición en diferentes etapas evolutivas 6. Etapa prenatal

7. Etapa de la niñez

8. Etapa adulto-vejez

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 12 24 36
Presentacions / exposicions 4 24 28
 
Atenció personalitzada 5 5 10
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 0 1
Proves pràctiques 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Descriure l'objectiu de l'assignatura i la metodologia de treball
Sessió Magistral Descripció dels continguts del tema a classe
Presentacions / exposicions Presentacions i comentaris al voltant de bibliografia donada als alumnes

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
Ajuda a l'alumne per tal de resoldre dubtes de la lectura i exposició que prepara

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'hauran de contestar preguntes penjades al moodle sobre continguts de l'assignatura 4
Presentacions / exposicions Valoració de la presentació oral i dels continguts exposats 5
Proves objectives de preguntes curtes Formaran part del exàmen escrit dels continguts 0
Proves pràctiques Assistència 1
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica A. Gavino, Problemas de alimentación en el niño, Pirámide: Madrid, 2002
J.M. Ortigosa, M.J. Quiles, F.X. Méndez, Manual de Psicología de la Salud con niños, adolescentes y familia, Pirámide: Madrid, 2003
C. perpinyà, C. Botella, R.M. Baños, Imagen corporal en los trastornos alimentarios, Promolibro: Valencia, 2000
M. Cervera, Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia, Pirámide: Madrid, 2005
J.Gil Roales-Nieto, Psicología de la salud, Pirámide: Madrid, 2003
J. Ogden, The psychology of eating, Blackwell Publishing: USA, 2003
APA, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ª edición, texto revisado (DSM-IV-IV-TR, APA, Washington, 2000

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili