Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Màster en Nutrició i Metabolisme | Aspectes psicològics i alteracions del comportament alimentari

 

Màster en Nutrició i Metabolisme

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ASPECTES PSICOLÒGICS I ALTERACIONS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI Codi 135072232
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Integrar aspectos psicológicos que intervienen en el comportamiento alimentario con el objetivo de ayudar al profesional en nutrición en su labor comprensiva, preventiva y terapéutica AP11
AR6
BC1
BC5
BC10
CC1
CC2
Estudiar las alteraciones del comportamiento alimentario AP6
AP10
AR1
AR6
BC1
BC3
BC5
BC6
BC10
Conocer la relación entre factores nutricionales y el desarrollo neuroconductual AP11
AR6
BC1
BC5
CC1
CC2
CC4

Continguts
Tema Subtema
Bloque I: Psicología y alimentación 1. La elección del alimento

2. Aspectos psicològicos a tener en cuenta en la intervención nutricional.
Bloque II: Trastorns del comportamiento alimentario en diferentes etapas evolutivas 3. TCA de inicio en la primera infancia y niñez

4. La satisfacción corporal

5. Anorexia nervosa, bulimia nervosa y otros TCA
Bloque III: Relación entre nutrición y conducta y cognición 6. Efectos de los alimentos y los nutrientes sobre la conducta y la cognición

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 16 32 48
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 10 12
Presentacions / exposicions 1 6 7
 
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 0 1
Proves pràctiques 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Descriure l'objectiu de l'assignatura i la metodologia de treball
Sessió Magistral Descripció dels continguts del tema a classe
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Discussió de casos clínics
Presentacions / exposicions Presentacions i comentaris al voltant de bibliografia donada als alumnes

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
Ajuda a l'alumne per tal de resoldre dubtes de la lectura i exposició que prepara

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Exàmen escrit dels continguts donats aqui i a la classe de resolució de problemes 7,5
Presentacions / exposicions Valoració de la presentació i aprofitament de la lectura 1,5
Proves objectives de preguntes curtes Formaran part del exàmen escrit dels continguts 0
Proves pràctiques Assistència i petita memòria 1
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica A. Gavino, Problemas de alimentación en el niño, Pirámide: Madrid, 2002
J.M. Ortigosa, M.J. Quiles, F.X. Méndez, Manual de Psicología de la Salud con niños, adolescentes y familia, Pirámide: Madrid, 2003
C. perpinyà, C. Botella, R.M. Baños, Imagen corporal en los trastornos alimentarios, Promolibro: Valencia, 2000
M. Cervera, Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia, Pirámide: Madrid, 2005
J.Gil Roales-Nieto, Psicología de la salud, Pirámide: Madrid, 2003
J. Ogden, The psychology of eating, Blackwell Publishing: USA, 2003
APA, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ª edición, texto revisado (DSM-IV-IV-TR, APA, Washington, 2000

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili