Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010) | Taller de tècniques i dissenys d'anàlisi multivariat i d'anàlisi de dominis

 

Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIAT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Codi 12625111
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
Web http://antropologia.urv.es
Descripció general En aquesta assignatura es preten donar uns coneixements bàsics d'estadística multivariada a l'alumne/a, que li permetin poder planificar i plantejar un estudi quantitatiu multivariat, així com analitzar de manera crítica articles científics que utilitzin aquesta metodologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l'assignatura AP1
AP2
AP4
AP10
AR1
AR2
AR3
AR4
BC4
BC5
CC3
CC5
2. Incorporar els elementes teòrics adquirits a l'anàlisi empírica de la realitat en aquest camp específic AP6
AP7
AR4
AR7
BC4
BC5
CC3
CC5
3. Integrar aquests coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina AP3
AP5
AP6
AR3
AR6
BC6
BC17
CC3

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes introductoris.

2. Anàlisi multivariat de dependència


3. Anàlisi multivariat d'interdependència


2.1 Regresió simple i múltiple
2.2 ANOVA i MANOVA

3.1 Anàlisi de correspondències
3.2 Anàlisi factorial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Presentacions / exposicions 6 6 12
Sessió Magistral 10 20 30
Treballs 2 2 4
Resolució de problemes, exercicis 12 12 24
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l'assignatura i presentació dels instruments de treball.
Presentacions / exposicions Presentacions de grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l'assignatura a càrrec del professor.
Treballs El Treball consistirà en una anàlisi crítica d'un article científic que estigui basat en metodologia quantitativa multivariada.
Resolució de problemes, exercicis Els alumnes realitzaran pràctiques assistides per ordinador, amb el programa d'anàlisi estadístic SPSS, durant les classes; d'aquesta manera es posaran en pràctica els coneixements adquirits a nivell teòric.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Presentacions / exposicions
Sessió Magistral
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Redacció d'una anàlisi crítica d'un article 40%
Presentacions / exposicions Exposició a classe de l'anàlisi de l'article realitzada 10%
Altres Presentació dels informes de les pràctiques realitzades a classe 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Bernstein, I.H.; Garbin, C.P. i Teng, G.K. (1988) Applied multivariate analysis. New York. Springer-Verlag.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. i Black, W.C. (1999) Análisis multivariante. Madrid. Prentice Hall.

Lévy, J.P. I Varela, J. (2003) Análisis multivariable para las ciencias sociales. Madrid. Pearson educación.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Tabachnick, B.G. i Fidell, L.S. (1989) Using Multivariate Statistics. New York. Harper & Row, Publishers, Inc.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili