Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Publicitat i Relacions Públiques (2001) | Métodes quantitatius en investigació social

 

Publicitat i Relacions Públiques (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) MÈTODES QUANTITATIUS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 12112110
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Web
Descripció general Aquesta assignatura tractarà la investigació social des d'una perspectiva quantitativa, amb un abordatge teòric i sobretot pràctic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les tècniques d'investigació social. A2
Conèixer les bases de l'estadística aplicada al seu camp. A2
Interpretar els resultats estadístics. B3
Aplicar els diferents mètodes a casos concrets. B2
Adaptar els coneixements de l'assignatura al seu àmbit d'actuació B7
Conèixer programes d'anàlisi de dades existents en l'actualitat C2

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la investigació social. 1.1. Mètode experimental.

1.2. Mètode correlacional.
2. Metodologia d'enquestes.


2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 30 45
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 45 45 90
 
Atenció personalitzada 12 0 12
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 0 1
Proves pràctiques 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de les TIC

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es recomana l'atenció personalitzada per fer un seguiment dels continguts de l'assignatura assolits per l'alumne.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Examen objectiu dels continguts de l'assignatura 50%
Proves pràctiques examen pràctic que determinarà el fet de ser apte o no apte Apte o no apte
Altres Treball obligatori 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El treball final de curs que determinarà la nota final s'anirà realitzant durant el curs. Classes pràctiques de presència obligatòria (mínim 80% de presència) Si no se supera l'assistència hi haurà examen pràctic que determinarà el fet de ser apte o no apte. Aquells que siguin aptes (per haver fet el mínim d'assistència o haver aprovat l'examen) tindran la nota del treball pràctic realitzat durant el curs. Per poder aprovar l'assignatura s'han d'aprovar per separat l'examen teòric i el treball pràctic.

En segona convocatòria els qui no hagin superat el mínim d'assistència hauran de fer un examen pràctica, el treball final i l'examen teòric. Els qui han superat el mínim d'assistència tindran superat l'examen pràctic i hauran de presentar el treball pràctic i el teòric. 


Fonts d'informació

Bàsica

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Wimmer, R. i Dominick, J. (2000) Introducción a la investigación de medios masivos de comunicación. México. Thomson editores.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili