Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Antropologia Social i Cultural (2001) | Estadística aplicada a les ciències socials

 

Antropologia Social i Cultural (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Codi 12102006
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general En aquesta assignatura es pretén donar uns coneixements bàsics de l'estadística aplicada a les ciències socials, en concret a làmbit de l'antropologia.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Assolir un nivell de coneixements fonamentals en estadística i anàlisi de dades A3
2. Conèixer programes d'anàlisi de dades existents en l'actualitat. C2
Saber interpretar els estadístics més freqüents en informes científics. B10
3. Conèixer les estratègies d'anàlisi de dades més adients en el desenvolupament i anàlisi de qüestionaris i enquestes. A2
Resoldre problemes estadístics B5
Adaptar els coneixements de l'assignatura al seu àmbit d'actuació B10

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Conceptes introductoris

TEMA 2. Distribucions de freqüència i la seva representació

TEMA 3. Estadística descriptiva
TEMA 4. Inferència estadística en poblacions finites


TEMA 5. Metodologia d’enquestes
1.1 Tipus de variables i la seva mètrica
3.1 Mesures de tendència central
3.2 Mesures de dispersió
3.3 Mesures de forma
3.4 Correlació de Pearson

4.1 Interval de confiança
4.2 Comparació de mitjanes
4.3 Inferència no-paramètrica


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 30 34
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 18 35 53
Treballs 1 40 41
 
Atenció personalitzada 8 0 8
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de TIC
Treballs Treball de l'assignatura per l'avaluació

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es recomana l'atenció personalitzada per fer un seguiment dels continguts de l'assignatura assolits per l'alumne.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es presentaran informes de les pràctiques realitzades a classe. 50%
Treballs Realització d'una enquesta, que serà administrada a una mostra i l'alumne/a haurà de fer un informe d'interpretació dels resultats. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és requisit tenir les dues parts aprovades (les pràctiques i el treball d'enquesta).


Pel que fa a la segona convocatòria, hi haurà un examen pràctic; i l'alumne haurà de presentar el treball de l'enquesta. Serà imprescindible tenir tant l'examen com el treball d'enquesta aprovat per poder aprovar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Pagano, R., Estadística para las ciencias del comportamiento, International Thomson Editores, 1999
Aron, A. & Aron, E.N., Estadística para psicología, Prentice Hall., 2001
Gonick, L. i Smith, W., La estadística en cómic, Zendrera Zariquey, 1999

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomanable l'assistència a les sessions presencials
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili