Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta | Valoració funcional del sistema nerviós central

 

Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL Codi 11645104
Ensenyament
Avaluació i Mesura de la Conducta (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer diferents eines utilitzades per valorar funcionalment el sistema nerviós en humans i animals d'experimentació

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre les bases funcionals i anatòmiques de l'exploració neuropsicològica i especialment els seus aspectes qualitatius. AR5
AR6
AR8
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Conèixer, comprendre i explicar les bases neurobiològiques de la conducta i els processos mentals. AR5
AR6
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Saber aplicar e interpretar el principals mètodes de valoració estudiats a l'assignatura. AR5
AR6
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Saber sintetitzar, transferir, utilitzar i verificar la informació adquirida a l'assignatura. AR5
AR6
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5

Continguts
Tema Subtema
1. Valoració Neurocognitiva 1.1. La valoració neurocognitiva
1.2. Recollida d’informació i hipòtesi diagnòstica
1.3. Neuroanatomia i valoració de les funcions superiors
1.4. Instruments de valoració cognitiva
2. Valoració conductual en animals 2.1. Introducció: Models animals
2.2. El laberint acuàtic de Morris
2.3. El laberint elevat en forma de creu
2.3. Altres models animals d'experimentació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 10 15
Presentacions / exposicions 10 20 30
 
Atenció personalitzada 24 0 24
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació de l'assignatura
Sessió Magistral Classes magistrals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lectures i debats
Presentacions / exposicions Presentacions orals

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Presentacions / exposicions
Descripció
L'alumnat haurà de revisar el seu treball amb el professorat abans de les exposicions orals als companys i companyes.
L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenciò del professorat que romandrà penxat a la porta dels seus despatxos.
Es recomana concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Els alumnes hauran aplicar els seus coneixements en els debats generats a partir de les lectures del curs 15
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran d'esxposar els comentaris a articles i proves d'avaluació subministrats pel professor o resultants de la seva cerca bibliogràfica 70
Altres Es valorarà l'actitud de l'alumne i la seva participació 15
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L’avaluació docent dels alumnes serà continuada i es valoraran els següents aspectes:


(1) L’adquisició i capacitat d’aplicar els continguts fonamentals en la resolució de problemes específics


(2) la capacitat d’utilització de fonts bibliogràfiques


(3) la capacitat de sintetitzar i transmetre la informació la utilització de les TICs


(4) La capacitat de treballar en grup


(5) la capacitat crítica.


Fonts d'informació

Bàsica Gil, R, Neuropsicología, Masson, 2007
Goldestein LH, McNeil JE, Clinical neuropsychology: a practical guide to assessment and management for clinicians., John Wiley & Sons Ltd., 2004
Junqué, C., Manual de Nueropsicología, Síntesis, 2009
Peña-Casanova, J., Normalidad, semiología y patología neuropsicológicas. , Masson, 2005
Peña-Casanova, J., Gramunt, N., Gich, J., Tests neuropsicológicos. Fundamentos para una neuropsicología clínica basada en evidencias., Masson, 2005
Cardozo de Martínez et al., El animal como sujeto experimental: Aspectos técnicos y éticos, CIEB, 2007

A l'inici del curs, es facilitarà el material bibliogràfic necessari i actualitzat.

Tanmateix, facilitem aqui una sèrie de publicacions d'interés ( es tracta d'originals, tot i que siguin antigues):

  • Morris, R. G. M. (1981).  Spatial localization does not require the presence of local cues.  Learning and Motivation, 12, 239-260.
  • Morris, R.G. M. (1984). Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. J Neurosci Methods.11(1):47-60.
  • Pellow S, Chopin P, File SE, Briley M (1985): Validation of open- closed-arm entries in an elevated plus-maze as a measure of anxiety in the rat. J Neurosci Meth 14:149-167
  • Pellow S & File SE (1986). Anxiolytic and anxiogenic drug effects on exploratory activity in an elevated plus-maze: a novel test of anxiety in the rat. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 24: 525-529.
  • Rodger, R.J. y Cole, J.C. (1993). Influence of social isolation, gender, strain and prior novelty in plus-maze behavior in mice. Phisiol. Behav 54: 729-36
Complementària

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili