Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11264009
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MAENCH GONZALEZ, MARIA
Adreça electrònica maria.maench@urv.cat
rosa.gomez@urv.cat
Professors/es
MAENCH GONZALEZ, MARIA
GÓMEZ AIXENDRI, ROSA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat. Conèixer les manifestacions dels trastorns del desenvolupament i dificultats d'aprenetatge per poder detectar les necessitats a l'aula i saber intervenir i coordinar amb els altres professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
 A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans. Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives d'infantil i primària.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
 A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió. Identifica els processos anormals del desenvolupament.
Identifica dificultats d'aprenentatge.
Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
 A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants. Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca docent.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament 2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Detecció a l'aula. Manifestacions en les diferents etapes evolutives
3.3. Factors de risc
3.4. Intervenció educativa
3.5. altres intervencions
4. Trastorns generalitzats del desenvolupament 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Detecció a l'aula. Manifestacions dels diferents trastorns segons etapes evolutives
4.3. Factors de risc
4.4. Intervenció educativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge 5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions del diferents problemes segons etapes evolutives
5.3. Factors de risc
5.4. Intervenció educativa
6. Trastorns d'aprenentatge 6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció
7. Retard intel·lectual 7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció educativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Presentacions / exposicions 2 10 12
Sessió Magistral 20 50 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 12 16
Pràctiques a través de TIC 2 2 4
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 5 15 20
Treballs 2 20 22
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport power point d'algun tema sobre el que s'ha fet treball escrit
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals i escrits
Pràctiques a través de TIC Assistència a l'aula informàtica per búsqueda d'informació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació a classe de cassos i actuacions a seguir
Treballs Aprofundiment d'un tema, en que es valorarà la qualitat i la innovació de la informació, així com l'esperit crític i constructiu

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitzada i/o en grup per resoldre i orientar dubtes sobre continguts, treballs i /o exposicions a fer.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Aprofundiment dels continguts. Es valorarà qualitat de la informació, innovació de la mateixa i esperit crític i pràctic 2
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
Participació a l'aula 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Cas-problema a l'examen 1
Presentacions / exposicions
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Presentació oral del treball en format power point 1
Sessió Magistral
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
A través d'examen dels continguts 5
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
<p>Per aprovar l'assignatura, l'alumne ha de tenir totes les activitats d'avaluació positives </p>

Fonts d'informació

Bàsica Sánchez A., TorresJ., Educación especial I y II, Pirámide, 1998
Cardona M.C., Diversidad y educación inclusiva, Pearson, 2005
Orjales I., Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores, CEPE, 1999
Soutullo C., Convivir con niños y adoelscentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Panamericana, 2008
Galligó M., El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas, CEAC, 2003
Mena Pujol B., El alumno con TDAH, Jassen, 2006
Jané M.C. , Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència, Universitat autònoma de Barcelona, 2001
Lou M.A., López N., Bases psicopedagógicas de la educación especial, Pirámide, 1999
García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, Pirámide, 2007

Complementària Orjales I., Polaino A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad , CEPE, 2002
Orjales I., Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH : "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies" , Pirámide, 2009
Comellas M.J., Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit , Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, 2004
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., Dificultades del aprendizaje de las matemáticas : un enfoque evolutivo, Archidona, 2000
González Manjón D., Las Dificultades de aprendizaje en el aula , Edebé, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili