Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau d'Educació Infantil (Tarragona) (2009) | Escola inclusiva i atenció primerenca

 

Grau d'Educació Infantil (Tarragona) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA Codi 11254005
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Adreça electrònica gabriel.comes@urv.cat
mireia.calvo@urv.cat
Professors/es
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
CALVO MONNE, MIREIA
Web
Descripció general En aquesta matèria es donen a conèixer els principis organitzatius,curriculars i metodològics per aconseguir una escola inclusiva

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
 A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans. Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
 A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió. Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
 A8Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
 A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants. Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les diferents fonts documentals.
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Educació Inclusiva: la integració escolar i social de l'alumnat en un centre acollidor 1.1. El centre acollidor. Conceptualització
1.2. Actituds envers l'atenció a la diversitat
2. L'atenció primerenca. Importància de la identificació temprana de problemes que afecten al desenvolupament a l'etapa d'educació infantil 2.1. Els problemes en la construcció del vincle
2.2. Les dificultats de comunicació i relació
2.3. Els problemes conductuals
3. La lectura primerenca 3.1. Aspectes metodològics de la lectura primerenca.
3.2. Programes d'atenció primerenca a l'educació infantil
4. Recursos organitzatius, curriculars i metodològics per atendre les necessitats específiques de l'alumnat a l'etapa d'infantil 4.1. Recursos organitzatius de centre i d'aula
4.2. Recursos curriculars. Plans individualitzats
4.3. Recursos metodològics
4.4. Professionals i serveis per atendre a la diversitat
5. Materials i recursos per atendre la diversitat a l'aula 5.1. Les noves tecnologies aplicades a l'atenció a la diversitat e l'alumnat
5.2. Llibres i material adaptat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 20 0 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 4 14 18
Pràctiques a través de TIC 4 8 12
Treballs 3 30 33
Debats 2 4 6
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 2 24 26
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació dels continguts conceptuals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals, lectures i comentaris d'articles, etc.
Donada una situació concreta, buscar possibles alternatives per tal d'ajustar la intervenció psicoeducativa.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentacions orals amb suport power point d'algun tema sobre el que s'hagi fet un exercici d'aprofundiment.
Pràctiques a través de TIC Recerca de recursos d'atenció a la diversitat a Internet
Treballs Treball d'aprofundiment d'un tema de l'assignatura
Debats Discussió i argumentació de punts problemàtics per fer realitat una escola inclusiva

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades d'atenció a l'alumnat sobre temes relacionats amb la temàtica de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Donada una situació concreta, detectar les dificultats que poden presentar uns alumnes i cóm adaptar la tasca docent a aquestes situacions. 15%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Presentacions orals amb suport power point d'algun tema sobre el que s'hagi fet un exercici d'aprofundiment. 10%
Treballs
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Treballs d'aprofundiment sobre temàtica de la matèria 25%
Proves de desenvolupament
A2
A3
A6
A8
A11
B3
C3
C4
Examen dels continguts de la matèria 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura cal que totes les activitats d'avaluació siguin positives.

Hi haurà recuperació de les proves escrites ( màxim un 5).

Treballs en grup (màxim 4 persones) seguint les orientacions formals per elaborar articles donades pel departament de Pedagogia de la URV. És valorà la consulta de fonts diverses bibliogràfiques i la qualitat de la informació, innovació i esperit crític i pràctic.

Les pràctiques són presencials i obligatòries. En casos excepcional cal parlar amb el professor/a.

Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar sense cap problema amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.


Fonts d'informació

Bàsica AINSCOW,M., Desarrollo de las escuelas inclusivas., 2004, Narcea
COMES,G, Lectura y libros para alumnos con necesidades especiales, 2003, CEAC
COMES, G., Enseñar a leer al alumnado con síndrome de Down. Programas de intervención temprana, 2005, Aljibe
HUGUET, T., Aprendre junts a l'aula, , Graó
PUJOLÀS, P., Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula, 2003, EUMO
STAINBACK,S, STAINBACK,W., Aulas inclusivas, 2004, Narcea

ADRECES INTERNET

 

            http://needirectorio.cprcieza.net   -   El NEEDirectorio recursos sobre N.E.E.

 

            http://www.rpd.es -              Real Patronato sobre Discapacidad

 

            http://sid.usual.es -            SID. Servicio de información sobre Discapacidad

 

            http:// paidos.rediris.es/needirectorio/ -   Pàgina de N.E.E. a Internet

 

            http://www.discapnet.es/ -          Web de la discapacitat a Espanya

 

            http://www.xtec.es  -     Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Programes educatius

 

            http://www.hood.edu/seri/serihome.htm    -    SERI. Special Education Resources on the Internet

 

           

 

 

Complementària

BIBLIOGRAFIA 

 

AINSCOW,M. i altres (2001): Hacia escuelas eficaces para todos. Narcea ediciones. Madrid.

 

ALMADIZ,MM i altres : Com ens ho fem?. Propostes per educar en la diversidad. Ed. Graó. Barcelona.

 

ARNAIZ,P;GUERRERO,C.(1999): Discapacidad psíquica: formación y empleo. Aljibe. Málaga.

 

ASHMAN,A.F.; CONWAY,R.N.F.(1990): Estrategias cognitivas en educación especial. Santillana/Aula XXI. Madrid.

 

BASSEDAS,E i altres (2000): L’assessorament psicopedagògic a Catalunya. Graó. Barcelona.

 

CARDONA, M.C(2005). Diversidad y educación inclusiva. Pearson. Prentice may. Madrid.

 

CLARIANA, M. (2003): Informe psicopedagògic. Materials 124. Departament de Psicologia de l’Educació. U.Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

 

COMES,G. (2001) L’ensenyament inicial de la lectura amb síndrome de Down a Catalunya. Ed. El Mèdol. Tarragona.

 

COMES,G; PONCE,C.(2003): “Petitons” Una experiencia d’intervenció socioeducativa primerenca.  Regidoria de Serveis Socials. Ajuntament de Reus.

 

COMES, MARTÍ, PARERA i VIVES (2004):  Ensenyar a escriure a alumnes amb síndrome de Down. Ed. El Mèdol. Tarragona.

 

DEL CARMEN, i altres: La escuela inclusiva. Prácticas i reflexiones.  Ed. Graó. Barcelona.

 

ESSOMBA,M.A.: Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración.  Ed. Graó. Barcelona.

 

FREIXA,M.(1993): Familia y deficiencia mental. Amarú ediciones. Salamanca.

 

GALLIFA,J. (1990): Feurstein. Perspectiva teòrica, Programa d’enriquiment instrumental i sistema per a l’avaluació pel potencial d’aprenentatge. Raima. Moià.

 

GIMENO, J i altres: Atención a la diversidad. Ed. Graó. Barcelona.

 

GRAU,C (1998). Educación de la deficiencia mental. Promolibro. Valencia.

 

HURTADO,F.(1993): Estimulación temprana y Síndrome de Down. Promolibro. Valencia.

 

 

LÓPEZ MELERO,  M. (2004): Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación. Aljibe. Málaga.

 

LÓPEZ RODRÍGUEZ; ONRUBIA, J.: Atención a la diversidad. Ed. Graó. Barcelona

PUIGDELLÍVOL, I. : La educación especial en la escuela integrada. Ed. Graó. Barcelona.

 

RIART,J (Coord)(2007) : Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Ediciones Pirámide. Madrid.

 

SÁNCHEZ; TORRES (coord.) (1998): Educación Especial I. Pirámide. Madrid.

 

SÁNCHEZ; TORRES (coord.) (1998): Educación Especial II.  Pirámide. Madrid.

 

TOMLINSON,C.(2005): Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidos. Buenos Aires.

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili