Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | NeuroPsicologia II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) NEUROPSICOLOGIA II Codi 11204239
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general Proporcionar a l'alumne coneixements teòrics i pràctics per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, en relació a diferents patologies cerebrals, envelliment i demències i introduir-los a la neuropsicologia de la infància

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Mesurar variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Saber organitzar i seleccionar la informació pertinent
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Patologia derebral
2. Envelliment, demències i altres processos neurodegeneratius
3. Introducció a la neuropsicologia infantil

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 15 30 45
Pràctiques clíniques 9 15 24
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i explicació del planing i funcionament
Sessió Magistral Exposició teòrica dels continguts
Pràctiques clíniques A les pràctiques de l'assignaturas'explicarà com dur a terme una avaluació, que hauran de dur a terme i entregar un treball sobre l'aplicació i interpretació dels resultats

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes podran tenir una atenció personalitzada durant les pràctiques i a l'horari d'atenció del professor

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
C3Gestionar la informació i el coneixement.
S'aplicarà una avaluació que s'haurà de recollir en un treball els resultats i la interpretació 40
Proves mixtes
A4
C4
Prova mixta on s'ha avaluaràn els continguts de l'assignatura 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per les característiques de les pràctiques no hi haurà una segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica Junqué i Barroso, Manual de Neuropsicologia, , 2009

Complementària Tirapu i cols, Neuropsicologia, , 2011
Alberca i López-Pousa, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ,
Artigas-Pallarés i Narvona, Trastornos del neurodesarrollo, , 2011

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
NEUROPSICOLOGIA I/11204105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili