Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Intervenció en Psicologia clínica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA Codi 11204121
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
elenateresa.castarlenas@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
Web
Descripció general OBJECTIUS GENERALS 1. Conèixer els diferents models d’intervenció en Psicologia clínica i de la salut, així com les característiques comuns i diferencials d’aquests. 2. Conèixer la eficàcia i utilitat clínica de la teràpia psicològica. 3. Conèixer el procés d’intervenció, des del primer contacte amb el client fins que s’acaba. 4. Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de tenir per a establir una bona relació terapèutica, per a comunicar-se satisfactòriament i per a resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció. 5. Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació. 6. Iniciar-se en l’aplicació dels coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic. 7. Potenciar la participació activa dels alumnes a l’assignatura. 8. Potenciar el treball en grups petits i col•laboratius.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Conèixer els diferents models d'intervenció en Psicologia Clínica i de la Salud, així com les caractarístiques comunes i diferencials d'aquests.
Conèixer el procés d’intervenció des del primer contacte amb el client fins que finalitza.
Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació.
Iniciar-se en l’aplicació de coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic.
Participar activament a l’assignatura.
Treballar en grup de forma col•laborativa.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Conèixer l’eficàcia i la utilitat clínica de la teràpia psicològica.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques
Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Entrenament en habilitats socials i modelat
Tema 12. Tècniques de solució de problemes
Tema 13. Tècniques d’autocontrol
Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 15. La inoculació contra l’estrès
Tema 16. Les noves tecnologies en intervenció psicològica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 58 0 58
Treballs 0 10 10
Debats 1 0 1
Estudis previs 0 60 60
Resolució de problemes, exercicis 0 10 10
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de tipus test 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura. Presentació dels continguts i dels objectius. Relació d'aquesta programació amb la formació del psicòleg.
Sessió Magistral Presentació i reflexió sobre els continguts de l'assignatura
Treballs Anàlisi i descripció d'un tema del contingut de l'assignatura a realitzar en grup
Debats Anàlisi i discussió d'una qüestió debatible relacionada amb els contiguts de l'assignatura; és una activitat a fer de forma individual
Estudis previs Treball personal (individual o en grup) per a preparar els continguts i estudia'ls
Resolució de problemes, exercicis Donar resposta a les preguntes de les Proves d'Avaluació Continuada (PACs); activitat que es fa en grup.

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia. Tret de la/les tutoria/es relacionades amb un treball específic a fer en grup, és el mateix alumne el què s'encarrega d'identificar quan necessita aquesta ajuda, i es preocupa d'aconseguir aquesta atenció personalitzada de part dels professors de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Informes de pràctiques (sessions de seminaris)

Elaboració d'esquemes-resums per a cada un dels temes de l'assignatura
35%


15%
Altres   Proves objectives tipus test 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Al llarg del quadrimestre es realitzaran dos exàmens objectius tipus test. Els alumnes que obtinguin una puntuació de 5 o superior en el primer examen (examen alliberador de matèria) evitaran haver de tornar a avaluar-se d’aquesta part del temari en la convocatòria final.

Per aquells alumnes que no superin l’assignatura en la convocatòria final, es planteja la possibilitat fer un examen de recuperació. Només podran optar a aquesta recuperació aquells alumnes suspesos en la  convocatòria final, no pas aquells alumnes que no s’hagin presentat. Per tal de superar aquest requisit la puntuació mínima en cadascun dels exàmens haurà de ser de 5

Com no podia ser d’altra manera, el contingut de les classes pràctiques forma part del material susceptible de ser avaluat en els exàmens de l’assignatura.

En totes les activitats, l'originalitat en les aportacions personals és fonamental. Així, doncs, el plagi dels treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. En darrer terme, en cas de còpia, frau, plagi o qualsevol altra conducta inapropiada en un entorn acadèmic, l’alumne/s implicat/s suspendrà el treball i/o l’assignatura.

Els professors donaran les orientacions necessàries per a la realització dels diferents treballs i regularan, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que donen a l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i de treball personal (veure apartat d'avaluació). Igualment, es resoldran els dubtes individuals i concrets que puguin sorgir.

Inici de les sessions

Per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minuts després de l’hora en punt. Passats aquests deus minuts de cortesia, es tancaran les portes de l'aula i no es permetrà l'entrada.


Fonts d'informació

Bàsica

Del Río, C. (2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Pirámide

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Guy, J.D. (1987/1995) La vida personal del psicoterapeuta. Barcelona: Piados.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili