Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Pensament i resolució de problemes

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Codi 11204120
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
tevi@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
VIADER RAPP, TERESA
Web
Descripció general L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir una visió integrada dels mateixos.
Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
Establir les relacions que hi ha entre processos psicològics bàsics i el pensament i el llenguatge.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Conèixer quins són els procediments d’investigació que permeten a la psicologia abordar preguntes que es plantegen sobre el pensament, i sobre la facultat del llenguatge i la seva funció comunicativa.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer els àmbits d’aplicació en els que es poden projectar els coneixements en l’estudi del llenguatge i el pensament.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1 Psicologia del Pensament i el Raonament 1.1 Lògica i Raonament
1.2 Raonament Deductiu
1.3 Raonament Inductiu
2 Raonament Deductiu 2.1 Raonament Condicional
2.1.1 Teories del Raonament Condicional
2.2 Raonament Sil·logístic
2.2.1 Les figues del sil·logisme
2.2.2 Psicologia dels sil·logismes
2.3 Raonament sobre Relacions
2.3.1 Problemes de sèries de tres termes
3 Comprovació d’hipòtesis 3.1 Les tasques de Peter Wason
3.1.1 La tasca de selecció
3.1.2 El problema THOG
4 Raonament Probabilístic 4.1 Nocions bàsiques de la Teoria de la Probabilitat
4.2 Els heurístics de Kahneman i Tversky
4.2.1 L’heurístic de Representativitat
4.2.1.1 Fal·làcia de la conjunció
4.2.2 L’heurístic de Disponibilitat
4.2.3 L’heurístic d’Ancoratge i ajust

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 30 45 75
Seminaris 10.5 21 31.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 14 21 35
Atenció personalitzada 2 2.5 4.5
 
Proves objectives de tipus test 1.5 0 1.5
Proves pràctiques 0.5 0 0.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d'informació disponibles, criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran constituïdes per exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat.
Seminaris Els seminaris es centraran en la lectura, anàlisi i comentari d'articles científics. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats.
Realització d’experiments senzills a l’aula.
Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.
Posada en comú a l’aula.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de problemes d’interès psicològic i metodològic.
Realització d'exercicis de lògica deductiva. Regles d'inferència i taules de veritat.
Realització d’experiments senzills a l’aula.
Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.
Posada en comú a l’aula.

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb el professor. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat del professor en el període lectiu corresponent.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A5
A10
Temari tractat a les classes magistrals i a les sessions de seminari 80%
Proves pràctiques
A10
B3
Temari tractat a les sessions de pràctiques. Exercicis de lògica deductiva: regles d'inferència i taules de veritat. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Carretero, M., Asensio, M., Psicología del Pensamiento, Alianza Editorial, 2008
Carretero, M., Almaraz, J., Fernández Berrocal, P., Razonamiento y comprensión, Trotta, 1995
Carretero, M., García-Madruga J.A, Lecturas de Psicología del Pensamiento, Alianza Editorial, 1984
Espino, O., Pensamiento y razonamiento, Pirámide, 2004
Gabucio, F., Psicología del pensamiento, Editorial UOC, 2005
Garnham, A., Oakhill J., Manual de psicología del pensamiento, Paidós, 1994
González Labra, M.J., Introducción a la psicología del pensamiento, Trotta, 1998
Piattelli-Palmarini, M. , Los túneles de la mente, Crítica, 1995
Santamaría, C., Introducción al razonamiento humano, Alianza Editorial, 1995
Sáiz, C., Pensamiento Crítico, Pirámide, 2009
Wason, P. C. y Johnson-Laird, P. N., Psicología del razonamiento: estructura y contenido, Debate, 1981

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili