Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de l'educació I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I Codi 11204117
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta matèria introdueix l’alumne en una mirada psicològica dels processos educatius. Descriu les principals teories de la psicologia de l’educació, amb especial atenció al marc constructivista, i delimita l’espai professional del psicòleg de l’educació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi d’experiències i la elaboració de propostes d’intervenció en diversos contextos educatius.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Identificar i analitzar problemes i necessitats individuals i grupals en contextos educatius diversos, dissenyar intervencions psicoeducatives adequades i avaluar el seu grau d’eficàcia.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Analitzar i interpretar les dades procedents d’estudis sobre psicologia de l’Educació, i plantejar noves preguntes i hipòtesis pertinents, considerant el moment actual de la investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats detectades.
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Identificar, analitzar i resoldre problemes complexos, mitjançant l'elaboració d'un pla d'actuació realista i sistemàtic que permeti trobar solucions efectives als problemes plantejats.
Seleccionar la informació rellevant en la resolució de tasques i problemes, organitzar i integrar coneixements en relacions coherents establint relacions entre diversos àmbits del desenvolupament de manera sistemàtica i dinàmica, i transferir aquesta perspectiva a la resolució pràctica de problemes.
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Formular preguntes, analitzar i argumentar judicis propis i aliens, desenvolupar enfocaments creatius i originals en la realització de tasques i projectes.
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Participar i col·laborar activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1. Aproximació a la psicologia de l’educació - La psicologia aplicada a les pràctiques educatives
- Objecte d’estudi, continguts i espais professionals de la P.E.
- Enfocaments i tendències actuals en P.E.
Bloc 2. Les concepcions constructivistes de l'ensenyament i l'aprenentatge. - Aprenentatge, desenvolupament cognitiu i ensenyament.
- La teoria genètica de l’aprenentatge
- Aprenentatge significatiu i teoría de l’assimilació. Implicacions instruccionals.
- La teoria sociocultural del desenvolupament i l’aprenentatge.
- El constructivisme en l'educació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 10 15 25
Treballs 8 14 22
Resolució de problemes, exercicis 4 8 12
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 4 8 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals de la Psicologia de l'Educació.
Treballs Elaboració i presentació de treballs en grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Implica una avaluació continua i una autorregulació del procés d’aprenentatge.
Resolució de problemes, exercicis Resolució individual dels problemes pràctics i dels exercicis proposats, en relació als continguts de la Psicologia de l'Educació.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Lliurament de treballs en grup relacionats amb els continguts de Psicologia de l'Educació. 40%
Resolució de problemes, exercicis
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Resolució de problemes i exercicis pràctics de forma individual. 20%
Proves objectives de tipus test
A1
A6
A8
A10
B3
B4
C3
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals.

Cal superar el 50% de la prova.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A., Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. , 2ª edición, Alianza
John W. Santrock, Psicología de la educación, 4ª edición, McGraw-Hill

Complementària Trianes, M.V., Educación y competencia social. Un programa en el aula, 1ª, Ediciones Aljibe
Fernández, E.; Justicia, F. & Pichardo, M.C. , Enciclopedia de Psicología Evolutiva y de la Educación. Volumen I. , 1ª, Ediciones Aljibe

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili