Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de les organitzacions

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Codi 11204116
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
sergi.macip@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
MACIP SIMÓ, SERGI
Web
Descripció general Coneixement dels principals models i teories de les organitzacions. Intervenció i recerca.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Utilitzar informació, especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Conèixer i analitzar diverses les diverses etapes que han configurat les disciplines del treball, la psicologia dels grups i la psicologia de les organitzacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
1.-Introducció. -ENOP: Proposta.
-Aspectes Conceptuals bàsics: organització vs empresa.
-Associacions professionals i acadèmiques: EAWOP, AEDIPE i ACCID.
2.-Panorama Històric. -Principals Paradigmes i autors associats.
-L'actualitat a Catlunya, Espanya i Europa.
-Principals tendències mundials.
3.-Mètodes, Tècniques i Polaritats. Qualitatiu vs quantitatiu.
4.-Les Organizacions i les Persones. -Conducta organitzacional
-Competències professionales i corporatives.
-Competèncias: empleabilitat, ocupabilitat, contratabilitat.
-Qualitat de vida laboral.
-Riscos psicosocials.
5.-Les Organitzacions. -Empresa: definició i característiques.
-Models de Qualitat: EFQM i Balanced Scorecard.
-Cultura.
-Clima.
-Lideratge
-Qualitat del servei.
-Conflictes: Negociació i Mediació.
-Desenvolupament i canvi organitzacional.
-La intervenció organitzacional.
6.-El rol del psicòleg/a en les Organitzacions. -Tasques bàsiques y competències desitjades.
-Expectatives professionals.
-Àmbits de profesionalització.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 20 20 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 24 44
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves pràctiques 1 50 51
Proves objectives de tipus test 1 10 11
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Repàs de les bases de la Psicologia de les Organitzacions.
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes del programa i la seva vinculació amb la realitat social i empresarial.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de casos pràctics i la seva resolució.Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Realització de casos pràctics a l'aula. 50%
Proves pràctiques
B2
C4
C5
C6
Carpeta de casos i exercicis pràctics que hom resoldrà a l'aula.
10%
Proves objectives de tipus test
A7
A8
Una prova d'elecció múltiple de 40-45 preguntes, cada una d'elles té 4 opcions de resposta.
40%
Altres   Activitats optatives
 
Altres comentaris i segona convocatòria

*La part teòrica s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10), per tal de superar aquesta part, exigeix una qualificació mínima de 2 punts.

*La part pràctica tindrà un valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10), per superar-la s'exigeix una qualificació de 3 punts. I, endemés, haver entregat totes les pràctiques obligatòries i preceptives.

*Per a superar l'assignatura cal una nota mínima de 2 (teoria) i 3 (pràctica), no es farà promig si alguna de les notes de teoria i pràctica no arriben a les puntuacions abans indicades.


Fonts d'informació

Bàsica

**LIBROS

Boada-Grau, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos).Barcelona: PPU.

Boada-Grau, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica.

Boada-Grau, J. (Director y Coordinador) (2009). La solución de conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.


**CAPÍTULOS DE LIBRO.

Boada-Grau, J., de Diego, R., Ester, S., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La motivación interna y el clima organizacional como moduladoras del burnout en una muestra ocupacional heterogénea. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.)Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 165-172).

Boada-Grau, J., Vigil, A., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La prevención de riesgos laborales como consecuente de la cultura organizacional y la formación en una muestra de trabajadores de los sectores secundario y terciario. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.(pp.132-138)

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). Team Climate Inventory: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial en la versión española. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.)Epistemología, procesos grupales y procesos psicosociales básicos. Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 45-52).

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). La medición de las Manifestaciones Psicosomáticas (PSICOSOM-27) en el trabajo. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.) Psicología de las Organizaciones, del Trabajo, Recursos Humanos y de la Salud.  Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 113-120).

Boada-Grau, J., De Diego, R. y De la Fuente, R.  (2007). Cultura empresarial y valores organizacionales. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones. Madrid: Pirámide (pp.21-41).

Boada-Grau, J. (2007) ¿Absentismo legal o psicológico?. Thi is the question. En VV.AA. 50 lecciones de management. Barcelona: Granica (pp.49-54). 

De la Fuente, R., De Diego, R., y Boada-Grau, J. (2009). La mejora de la comunicación interna: una apuesta por la calidad. En J. Boada-Grau (Dir. y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp.153-156). Madrid: Ediciones Pirámide.

De Diego, R., De la Fuente, R. y Boada-Grau, J. (2010). Análisis y valoración de puestos de trabajo. En A. Cascio y C. Guillén (Coords). Psicología del Trabajo (pp. 111-134). Barcelona: Ariel. 

**ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Macip, S. (2001). Cultura Organizacional y Formación Contínua: incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17(1), 91-107.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.(2003). Mobbing: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial de cuatro escalas (MOBB-90; MobbCF-21; MobbCG15 & MobbCs-28).Revista Encuentros en Psicología Social, 1(5), 26-31.

Boada-Grau, J., Purcalla, M.A.,Vigil, A. yDe Diego, R (2003). Cuestionario de Prevención deRiesgos Laborales (PRL-26): fiabilidad y estructura factorial.Revista Encuentros en Psicología Social, 1(1), 260-264.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Agulló, E. (2004). Burnout and Psychosomatics Manifestations as consequences of Organizational Climate and Labour Motivation.Psicothema, 16(1), 125-131.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.(2004).Estudio de la bondad psicométrica y estructura factorial de una escala de absentismo laboral (ABS-74). Revista Encuentros en Psicología Social,  2(1), 173-180.

Boada-Grau, J., De Diego, R., Agulló, E. y Mañas, M.A.(2005). Absenteeism from work as consequent of organizational variables.Psicothema, 17(2), 212-218.

Mañas, M.A., Salvador, C.M., Boada-Grau, J., González; E. y Agulló, E. (2007). Satisfaction and Psychological Well-being as Antecedents of Organizational Commitment. Psicothema, 19 (3), 395-400.

Segurado-Torres, A., Agulló-Tomás, E.,Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, M.S. Boada- Grau, J. y Medina-Centeno, R. (2008). The interpersonal relations like source of risk of mobbing in the Local Police. Psicothema, 20 (4), 739-744.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y E. de Llanos. (2009). Team climate as an antecedent of burnout and psychosomatic manifestations. Ansiedad y Estrés, 15 , 279-289.

Boada-Grau, J. y Gil, C. (2009). Strategic Management of Human Resources as Antecedents to the Balanced Scorecard. Revista del Trabajo y de las Organizaciones/Journal of Work and Organizational Psychology, 25,123-134.

Boada-Grau, J., González, S., Vigil-Colet, A.,Mañas, M.A. y Agulló, S. (2009). CONS-32: Development of a laboral risk prevention questionnaire for the construction industry. Psicothema, 21, 165-169.

Bonavía, T., Molina, J.G. y Boada-Grau, J. (2009). Further Examination of the Organizational Culture Scale focused on Artifacts.

Psychological Reports, 105, 827-834.

Segurado-Torres, A., Agulló-Tomás, E.,Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, M.S. Boada- Grau, J. y Medina-Centeno, R. (2010).

La calidad percibida del contexto organizacional como fuente de riesgo de acoso laboral en la policía local. Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 2 (1), 5-11.

Boada-Grau, J. & Gil-Ripoll C. (2010).Strategic human resources management as anantecedent to the Balanced Scorecard.

Psychology in Spain, 14 (1), 64-73.

Boada-Grau, J. y Gil-Ripoll, C. (2011).Measure of human resource management practices: psychometric properties and factorial structure of the questionnaire PRH-33. Anales de Psicología, 27(2), 527-535.

Boada-Grau, J., De-Diego, R.,De-Llanos-Serra, E., Vigil-Colet, A. (2011). Short spanish version of Team Climate Inventory (TCI-14): Development and psychometric properties. Psicothema, 23, (2), 308-313.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili