Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia dels grups

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS GRUPS Codi 11204115
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FUENTES DE FRUTOS, SILVIA
Adreça electrònica silvia.fuentes@urv.cat
Professors/es
FUENTES DE FRUTOS, SILVIA
Web
Descripció general Psicologia dels grups és una aplicació de les diferents teories psicològiques a l’ambit del treball en grups i equips. S'expliquen els models que descriuen la conducta humana al grup. Amb les dinàmiques que fa l’estudiant posem en pràctica estrategies de millora i intervenció grupal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Utilitzar informació, especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Conèixer i analitzar diverses les diverses etapes que han configurat les disciplines del treball, la psicologia dels grups i la psicologia de les organitzacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Models i teories de psicologia dels grups.
Tema 2.- Estructura grupal.
Tema 3.- Dinàmica i processos grupals.
Tema 4.- Tècniques d'intervenció grupal.
Tema 5.- Tècniques d'avaluació grupal.
Tema 6.- Casos pràctics:

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 4 5
Sessió Magistral 9 20 29
Supòsits pràctics/ estudi de casos 15 25 40
Atenció personalitzada 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Definició dels objectius del curs i lectura de material introductori
Sessió Magistral Lectura prèvia del material didàctic preparat pel professor. Assistència a classe i participació activa.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Perparació i realització en grup d'exercics per posar en pràctica les diferents tècniques grupals emprades.

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes presencialment en horari d'atenció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
Exercici tipus test de 50 ítems 55%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
Elaboració d'una memòria amb les activitats grupals realitzades.

45%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica N.Tordera, J.Tous et al., Temes de Psicologia Social, 2005, Cossetània
J.Tous, Aspectes psicosocials de la qualitat de vida al sector hoteler, 2011, Recreca-URV

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili