Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament cognitiu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT COGNITIU Codi 11204109
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica griselda.esparo@urv.cat
meritxell.bardina@urv.cat
concepcionrosa.cartil@urv.cat
Professors/es
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
BARDINA BARBERA, MERITXELL
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
Web
Descripció general En aquesta assignatura veurem les principals fites dins del desenvolupament cognitiu de l'èsser humà des de que neix fins la etapa de la gent gran. Constitueix el tancament de les assignatures obligatòries del grau de psicologia dedicades al desenvolupament humà (complementant-se amb l'assignatura desenvolupament socioafectiu i desenvolupament psicomotriu)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu i lingüístic durant el cicle vital, integrant aquest estudi dins d'una prespectiva global de desenvolupament.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit del desenvolupament per la intervenció en diversos contextos educatius.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats amb el desenvolupament psicomotor, cognitiu i linguïstic, i plantejar noves preguntes i hipòtesis pertinents, tenint en compte el moment actual d'investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats detectades.
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge a la infància (0-3 anys) - Principals enfocaments teòrics del desenvolupament cognitiu
- Les arrels del llenguatge
Tema 2. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge a la primera infància (3-6 anys) - Principals fites evolutives segons Piaget i el processament de la informació
- El context familiar i desenvolupament cognitiu dels infants
- L’explosió del llenguatge
- El desenvolupament de la cognició social
Tema 3. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge durant els anys escolars (6-12 anys) - Principals fites evolutives segons Piaget i el processament de la informació
- Desenvolupament escolar: lectura, escriptura i matemàtiques
Tema 4. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge durant l’adolescència - Principals fites evolutives segons Piaget i el processament de la informació
- Pressa de decisions durant l’adolescència: estrès i estratègies d’afrontament
- Egocentrisme adolescent i amenaces al seu benestar
Tema 5. Desenvolupament cognitiu i del llenguatge en l’etapa adulta i de la gent gran - Principals canvis cognitius durant l’etapa adulta i de la gent gran
- El pensament postformal i la saviesa
- Desenvolupament del llenguatge

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 2 6
Sessió Magistral 26 30 56
Seminaris 25 33 58
Pràctiques de camp/sortides 5 10 15
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de tipus test 5 5 10
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries - Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives) i vers el treball autònom i en equip
- Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua)
- Activació de coneixements previs al inici de cada tema
Sessió Magistral - Explicació de continguts amb suport digital.
- Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment
Seminaris - Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidencies significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i la autoregulació del procés d’aprenentatge
Pràctiques de camp/sortides - Elaboració grupal d'un treball d'aprofundiment d'una de les etapes evolutives estudiades
- Presentació oral al grup de laboratori dels resultats més importants

Atenció personalitzada
Descripció
Serà important i es recomarà als alumnes l'ús de les tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Són pràctiques a nivell individual i grupal que s'aniran fent paral·lelament al material explicat a les classes de teoria.

Es tindrà en compte per la seva nota:
Ajust a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball personal i grupal. Implicació en el treball en equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
3 punts
Pràctiques de camp/sortides
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Son pràctiques de camp on cada grup es centrarà en una/dues etapes del desenvolupament cognitiu de la persona i realitzarà proves, entrevistes, observacions,... per tal d'apropar-se al seu desenvolupament.
Constarà també d'una presentació oral.

Es tindrà en compte per la seva nota:
Implicació en el treball en equip.
Cerca activa tant de participants com de d'informació pertinent a les pràctiques
Aproximació crítica als resultats obtinguts i relacio amb l'assignatura
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
3 punts
Proves objectives de tipus test
A3
B1
Superació de la prova en un 50% 4 punts
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Feldman, Robert S. , Desarrollo psicológico a través de la vida , , México: Pearson
Carme Triadó, Feliciano Villar (coords.), Psicología de la vejez , , Madrid: Alianza

Complementària Cordoba, A.I., Descals, A. y Gil, M.D. (Coords), Psicología del desarrollo en la edad escolar , , Madrid: Pirámide
Bruning, R.H., Psicología cognitiva y de la instrucción, , Madrid: Prentice Hall
Owens, R.E., Desarrollo del lenguaje, , Madrid [etc.]: Pearson Educación,
Villar, F. y Pastor, E., Psicologia evolutiva: models de desenvolupament cognitiu , , Valls: Cossetània
Goswami, U., Blackwell handbook of childhood cognitive development , , Malden, MA: Blackwell Publishers
, Child development , ,
, Psychology and aging , ,
, Developmental review , ,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU/11204006
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU/11204108
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili