Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA II Codi 11204107
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
ainara.blanco@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
CANALS SANS, JOSEFA
BLANCO GOMEZ, AINARA
Web
Descripció general Conèixer els trastorns psicològics en diverses etapes del desenvolupament segons fenomenologia, classificacions, etiopatogènia i curs evolutiu

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Conèixer els diferents models teòrics d'explicació de la conducta anormal.
Comprendre la psicopatologia des del punt de vista del desenvolupament.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Conèixer els transtorns psicopatològics pel que fa a la seva fenomenologia, classificació, etiopatogènia, diagnòstic, curs i evolució.
Conèixer i saber utilitzar els sistemes de classificació en psicopatologia.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Descripció i comprensió dels processos psicològics anormals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Bloc de Trastorns del desenvolupament
1. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents
2. Trastorn per dèficit d'atenció - hiperactivitat
3. Trastorns generalitzats del desenvolupament
4. Retard mental
5. Trastorns de la parla i el llenguatge
6. Trastorns de l'eliminació
En cada tema es tractarà:
- Definició i classificació
- Manifestacions clíniques i criteris de diagnòstic
- Diagnòstic diferencial
- Factors de risc/causals
- Avaluació
Bloc de Trastorns psicopatològics en l'adult
1. Trastorns d'ansietat
2. Trastorns de l'estat d'ànim
3. Trastorns psicòtics
4. Trastorns de la personalitat
Es tractarà:
- Definició i classificació
- Manifestacions clíniques i criteris de diagnòstic
- Diagnòstic diferencial
- Factors de risc/causals
- Avaluació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 34 51 85
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 25 37.5 62.5
Atenció personalitzada 2 2 4
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descriure objectius de l'assignatura, explicar sistema d'avaluació i pla de treball
Sessió Magistral Descriure els coneixements bàsics dels diferents temes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Aportar casos simulats i fer role-playing a classe, fent que l'alumne tingui una aproximació del coneixements teòrics a la pràctica clínica

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre i guiar a l'alumne en l'elaboració dels treballs i dubtes que li surtin del seu estudi

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
L'apartat de trastorns del desenvolupament s'avaluarà per examen mixt (tipus test i supòsits clínics).
L'apartat de psicopatologia de l'adult s'avaluarà per treball individual
L'examen valdrà el 60%.
El treball valdrà el 40%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B1Aprendre a aprendre.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
S'avaluarà igualment pel treball individual i per les preguntes de supòsit pràctic de l'examen. L'examen valdrà el 60%.
El treball valdrà el 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'apartat de psicopatologia de l'adult s'avaluarà mitjançant treball. L'apartat de trastorns del desenvolupament s'avaluarà mitjançant examen. Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar (> o igual a 5) les dues parts. 

Hi haurà una segona convocatòria d'examen per qui no hagi aprovat la primera.


Fonts d'informació

Bàsica Halgin R.P, Krauss S, Psicología de la anormalidad, Madrid: McGraw Hill, 2009

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Barlow H., Duran VM (2003). Psicopatología. Madrid: Thompson.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili