Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Picobiologia biológica II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA II Codi 11204104
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
mjesus.capilla@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
CAPILLA PÉREZ, MARIA JESÚS
Web
Descripció general Fonaments biològics de la conducta i els procesos mentals (Funcions básiques i motivacional i Funcions superiors del SN)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Conèixer els mecanismes a través dels quals els factors genètics exerceixen una influència sobre el comportament.
Conèixer el paper de les hormones en la conducta.
Conèixer les bases biològiques de la agressivitat per compendre el paper de la biologia en la conducta agressiva i la violència.
Conèixer els paper de la biologia en la sexualtitat humana. tant normal com patològica.
Entendre el paper de les emocions en la planificació i organització de la conducta, aixi com en la presa de decisions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC I. FUNCIONS BÀSIQUES I MECANISMES MOTIVACIONALS. TEMA 1: HOMEOSTASI.
TEMA 2: RITMES BIOLÒGICS.
TEMA 3: CONDUCTA REPRODUCTORA.
TEMA 4: EMOCIONS, ESTRÈS I CONDUCTA AGRESSIVA.
TEMA 5: CONDUCTA ADICTIVA.
BLOC II: FUNCIONS SUPERIORS. TEMA 6: PSICOBIOLOGIA DE L'APRENENTATGE I LA MEMÒRIA.
TEMA 7: PSICOBIOLOGIA DEL LLENGUATGE.
TEMA 8: ATENCIÓ I FUNCIONS EJECUTIVES.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 27 54 81
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 20 30
Presentacions / exposicions 1.5 6 7.5
Treballs 4 8 12
Fòrums de discussió 0.25 0.5 0.75
Debats 2 4 6
Supòsits pràctics/ estudi de casos 3 6 9
Atenció personalitzada 0.25 0 0.25
 
Proves de desenvolupament 1 0 1
Proves mixtes 1 0 1
Proves pràctiques 0.5 0 0.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del funcionament i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Expliacions magistrals sobre els continguts de la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'exercicis bassant-se en la documentació facilitada a les pràctiques de l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentació oral d'un treball elaborat en equip als companys i companyes de classe i al professorat de l'assignatura
Treballs Elaboració de resums de lectures per a treballar determinats punts del programa de continguts de l'assignatura
Fòrums de discussió Debat on line, si s'escau, sobre algún tema relacionat amb l'assignatura
Debats Debat en l'aula, si s'escau, sobre algún tema relacionat amb l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Resolució de casos pràctics plantejats a les sessions pràctiques de l'assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
Per tal d'acabar d'entendre tots els conceptes i processos que s'expliquen a l'assignatura així com per tal de realitzar adecuadament la presentació oral a la resta de companys és necessària la utilització de l'atenció personalitzada. L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenciò del professorat que romandrà penxat a la porta dels seus despatxos. Es recomana concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A4
B3
Es tracta de resums o qüestions a resoldre a l'aula durant les classes magistrals arrel de la bibliografia facilitada al Moodle o a copisteria. 10
Proves mixtes
A4
C4
Es tracta d'un o varis examens amb preguntes objectives tious test i preguntes curtes 60
Proves pràctiques
B5
B6
C2
C4
Es tracta de la resolució de problemes, casos i exercicis, així com debats, etc durant les sessions pràctiques 30
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de superar l'assignatura, l'alumnat ha de terure una puntuació igual o superior a 50 sobre 100.

Serà obligatori treure un mínim de 5 sobre 10 a les proves mixtes


Fonts d'informació

Bàsica PINEL, J.P.J. , Biopsicología, Prentice Hall. Madrid. , 2007
CARLSON, N.R. , Fisiología de la conducta, Ariel Neurociencia. Barcelona, 2006
JUNQUÉ, C. , Manual de neuropsicología, Síntesis, Madrid. , 2009

Els manuals anteriors són considerats bibliografia bàsica ja que els capítols corresponents als continguts de l'assignatura podran ser considerats material avaluable de l'assignatura.
Per altra banda, durant el curs, es facilitarà bibliografia actualitzada i detallada sobre els diferents temes a tractar que serà considerada com a complementària (per a cobrir la curiositat de l'alumnat).
També es facilitarà la bibliografia específica per a treballar part dels continguts de l'assignatura i que tambè formarà part del material avaluable de l'assignatura.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili