Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de la memòria

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11204103
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
miriam.aguilar@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
AGUILAR LOPEZ, MIRIAM
Web
Descripció general Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la memòria, el procés psicològic bàsic que ens permet adquirir, retenir i recuperar la informació quan la necessitem. Aquest procés és molt important per la supervivència dels éssers humans. En aquesta assignatura s’intentarà transmetre als alumnes els coneixements més importants que s’han acumulat sobre el funcionament i l’estructura de la memòria humana des de que es va començar a estudiar de forma científica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.
Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre aquests i altres processos psicològics bàsics.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Tema 1-concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d’estudi de la memòria 1-Concepte de memòria
2-Marcs teòrics en l’estudi de la memòria : Els inicis de l’estudi científic de la memòria
3-Marcs teòrics en l’estudi de la memòria: La psicologia de la memòria durant els segles XX i XXI
4-L’estudi experimental de la memòria: fases d’un experiment de memòriaTema 2-memòria de curta durada o memòria a curt termini 1-Concepte de memòria a curt termini i forma d’avaluar-la
2-Evidències de l’existència d’una memòria a curt termini diferent d’una memòria a llarg termini
3-El model modal: model d’Atkinson i Shiffrin
4-Els problemes del model modal
Tema 3-memòria operativa o memòria de treball 1-Concepte de memòria operativa i formes d’estudiar-la
2-Estudi dels components de la memòria operativa
3-Estudi de les diferències individuals en memòria operativa
Tema 4-Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació 1-Concepte de memòria a llarg termini i formes d'adquirir la informació
2-Efecte del tipus d'informació en l'adquisició
3-Efecte de la quantitat i distribució de la pràctica
4-Efecte del tipus de pràctica
5-Efecte de la recuperació
6-El paper de l'atenció, la intenció i la conciència
Tema 5-Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació 1-Aspectes introductoris: formes de recuperar la informació
2-Proves explícites de recuperació
3-La recuperació com un procés depenent de pistes
4-Mode de recuperació
5-Metamemòria i experiència conscient durant la recuperació
Tema 6-Sistemes, processos i classificacions en la memòria de llarga durada 1-Criteris cognitius i neurals per definir un sistema de memòria
2-Distinció entre memòria declarativa i procedimental o no declarativa
3-Distinció entre memòria episòdica i semàntica
4-Darrera classificació neurocognitiva dels sistemes de memòria
Tema 7-Memòria quotidiana 1-La tradició ecològica en l'estudi de la memòria
2-Memòria autobiogràfica
3-Memòria de testimonis presencials
4-Memòria per les accions
5-Memòria i emoció
Tema 8-Quan la memòria falla 1-Tipus de fallades de memòria
2-L'oblit
3-Les distorsions de la memòria
4-Les alteracions de la memòria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 34 34 68
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 16 0 16
Estudis previs 6 18 24
Pràctiques a laboratoris 1 0 1
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 4 34 38
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Les pràctiques consistiran en la reproducció d'experiments clàssics i recents realitzats en l'àmbit de la psicologia de la memòria. Per això s'utilitzaran programes d'ordinador que permeten el disseny i passació d'experiments.
Estudis previs Els alumnes hauran de llegir a casa i treballar una sèrie de lectures relacionades amb els continguts de la matèria. Posteriorment, aquestes lectures es discutiran a classe i s'avaluarà la comprensió del seu contingut per part dels alumnes.
Pràctiques a laboratoris Els alumnes realitzaran de forma individual un experiment al laboratori sobre algun dels temes recents d'investigació en l'àmbit de la psicologia de la memòria.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es tindrà en compte l'assistència dels alumnes a l'experiment que es realitzarà al laboratori sobre algun tema d'interès en la recerca en l'àmbit de la psicologia de la memòria 2%
Estudis previs
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
B1Aprendre a aprendre.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
S'avaluarà el treball que els alumnes faran de les lectures i el contingut de les classes pràctiques a partir de la realització de proves escrites. 30%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements teòrics de l'assignatura . Es tindrà en compte la comprensió dels alumnes dels conceptes treballats a l'assignatura. També es tindrà en compte la seva capacitat per entendre la lògica de les investigacions realitzades en l'àmbit de la psicologia de la memòria, per interpretar-ne els resultats i relacionar-los amb les diferents propostes teòriques.
68%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Anderson, J.R., Aprendizaje y memoria: un enfoque integral, 2001, México: McGraw-Hill
Baddeley, A.D., Eysenck, M.W. y Anderson, M.C., Memoria, 2010, Madrid: Alianza Editorial.
Baddeley, A.D., Memoria humana: teoría y práctica, 1999, Madrid: McGraw-Hill
Ballesteros, S., Psicología de la memoria, 2010, Madrid: Universitas.
Cabaco, A.S. y Beato, M.S., Psicología de la memoria: ámbitos aplicados, 2001, Madrid: Alianza Editorial
Berrios, G. Hodges, J.R., Trastornos de la memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson
Ruiz-Vargas, J.M., Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva, 2002, Madrid: Trotta
Ruiz-Vargas, J.M., Manual de Psicología de la Memoria, 2010, Madrid: Síntesis
Schacter, D.L., Los siete pecados de la memoria, 2003, Barcelona: Ariel

Complementària Bartlett, F.C., Recordar: estudio de psicología experimental y social,, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Colmenero, J.M., La memoria, 2005, Jaén: El Lunar
Diges, M., Los falsos recuerdos, 1997, Barcelona: Paidós
Draaisma, D., Las metáforas de la memoria: una historia de la mente, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Draaisma, D., Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores, 2006, Madrid: Alianza Editorial
Menor, J., Peraíta, H. y Elosúa, R., Trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer, 2001, Madrid: Trotta
Ruiz, M., Las caras de la memoria, 2004, Madrid: Pearson
Yates, F.A., El arte de la memoria, 2006, Barcelona: Siruela
Manzanero, A.L., Memoria de testigos, 2010, Madrid: Pirámide.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili