Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Psicometria

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOMETRIA Codi 11204010
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
mireia.ruiz@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
RUIZ PÀMIES, MIREIA
Web
Descripció general El principal objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement introductori dels fonaments lògics i matemàtics propis de la construcció i utilització de les escales psicològiques, agafant com punt de partida la teoria de l'escalament i els problemes particulars que planteja a la mesura en Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Proporcionar un coneixement introductori sobre els fonaments lògics i matemàtics que subjeuen a la construcció i utilització de les escales psicològiques.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Aprendre a desenvolupar un test psicològic a través de totes les etapes. Des de l'elaboració dels ítems a l'informe final.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Saber resoldre problemes de mesura que es poden presentar tant en la pràctica aplicada com en investigació .
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la mesura psicològica i models d'escalament psicològic.
2. Teoria clàssica dels tests (TCT).
3. Teoria de Resposta als Ítems (TRI).
4. Teoria dels tests: El problema de la validesa.
5.Bloc pràctic 1: anàlisi d'un test psicològic segons la TCT.
6. Bloc pràctic 2: anàlisi d'un test psicològic segons la TRI.
7. Bloc pràctic 3: estudi de la validesa d'un test psicològic.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 35 60 95
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 24 25 49
Treballs 1 10 11
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant macros Excel desenvolupades específicament per aquesta assignatura. Es plantegen una sèrie de situacions concretes de l'àmbit de la Psicologia que es solucionen utilitzant tècniques estadístiques descriptives.
Treballs Els estudiants desenvolupen de forma grupal un breu test per mesurar un tret psicològic.

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Avaluació continuada.
Treball de camp.
15
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Avaluació continuada 25
Proves mixtes
A5
A10
B2
B6
C3
C4
Prova teòrica-pràctica amb material de suport 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Magnusson, D., "Teoría de los tests", México. Trillas, 1990
Muñiz, J, Teoría clásica de los tests, Madrid. Pirámide., 1992
Muñiz, J., Teoría de respuesta a los items, Madrid. Pirámide, 1990

Magnusson, D. (1990) "Teoría de los tests". México. Trillas

Muñiz, J. (1992) "Teoría clásica de los tests". Madrid. Pirámide.

Muñiz, J. (1990) "Teoría de respuesta a los items". Madrid. Pirámide

Complementària

Morales, F. i Ferrando, P.J. (2005). "Psicometria: Problemes pràctics". Tarragona.Cossetània

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili