Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Picobiologia biológica I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA I Codi 11204005
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
ingrid.reverte@urv.cat
mjesus.capilla@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
REVERTÉ SOLER, INGRID
CAPILLA PÉREZ, MARIA JESÚS
Web
Descripció general L'assignatura de Psicologia Biològica I, continuaria l'aproximació a la psicobiologia (després de fonaments de psicobiologia) i pretén apropar a l'alumne a la neuroanatomia del Sistema Nerviós Central (SNC) i la fisiologia dels sentits.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Troba la solució adequada
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B7Tenir sensibilització en temes mediambientals. En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Estructura del sistema nerviós central 1.1. Medul·la i tronc del cervell
1.2. Cerebel i diencèfal
1.3. Telencèfal
Tema 2. Embriologia i desenvolupament del sistema nerviós
Tema 3. Introducció a l'organització i funcionament dels ssistemes sensorials 3.1. La visió
3.2. L'audició
3.3. El gust i l'olfacte
4.4. El tacte i el dolor
Tema 4. El moviment: de la percepció a l'acció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1.6 0 1.6
Sessió Magistral 30 51 81
Pràctiques a laboratoris 24 38.4 62.4
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballen els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció del alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i la resposta de qüestionaris i proves pràctiques 40%
Proves mixtes
A4
B4
C2
C3
C4
Es faran dues proves durant el curs (2 parcials) 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Abril i cols, Fundamentos biológicos de la conducta, 2005, Sanz y Torres
Purves i cols, Neurociencia, 3a (any 2007), Panamericana
Carlson, Fisiologia de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Corr, P.J., Psicología Biológica, 2008, McGraw-Hill Interamericana

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili