Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Grau de Psicologia (2009) | Fonaments de psicobiologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Codi 11204004
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
roser.olive@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
OLIVÉ BENAGES, MARIA DEL ROSER
Web
Descripció general L’assignatura Fonaments de Psicobiologia aporta els coneixements bàsics per incloure elements moleculars i de sistemes propis de les neurociències en l’anàlisi i l’estudi de la conducta. Objectius Cognitius: Conèixer els principis bàsics de la biologia per la seva aplicació a la conducta. Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes. Conèixer els elements cel•lulars del Sistema Nerviós. Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses. Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia. Conèixer les bases biològiques de la conducta i els processos psicològics. Procedimentals. Saber descriure les principals tècniques psicobiológiques i conèixer les seves aplicacions. Aprendre a utilitzar les eines telemàtiques per la cerca i organització de la informació. Actitudinals. Entendre i valorar la rellevància de les explicacions psicobiológiques de la conducta. Fomentar l'interès per l'estudi científic de la conducta. Afavorir l'establiment de nexes necessaris entre les ciències mèdiques, biològiques i la Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes i la seva relació amb la conducta.
Conèixer els elements cel·lulars del Sistema Nerviós.
Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Troba la solució adequada
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B7Tenir sensibilització en temes mediambientals. En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció a l'assignatura
Unitat 1. Biologia, Neurociència i Psicologia
Unitat 2. Introducció a la biologia 2. Bioelements y molçecules
3. Glçucids i lçipids
4. Proteines
5. Nucleotids i acids nucleics
6. Introducciço a la cçelula eucariota
7. Transport i metabolisme celular

Unitat 3. Ambient Genètica i Evolució de la Conducta 8. Bases moleculars i cel/lulars de la herencia
9. Models de transmissiço gençetica
10. Alteracions cromosçomiques i conducta
Unitat 4. Teixit Nervios: estructura i funciço 11. Estructura General del Teixit Nervios
12. La Neurona: aspectes morfofuncionals
13. Neuroglia: tipus i funcions
14. Propietats de la Membrana Neuronal
15. Potencial de Membrana i Potencial d-acciço
16. Propagaciço del potencial d-accio
Untat 5. Comunicaciço Neural, neurotrransmissors i Neuromoduladors 17. La sinapsi: concepte tipus i propietats
18. Principis de la transmissiço sinçaptica
19. Integraciço sinçaptica
20. Neurotransmissors
21. Principals neurotransmissors
22. Hormonas, regulaciçon y funciones biolçogicas

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.7 0 0.7
Sessió Magistral 35 38.4 73.4
Pràctiques a laboratoris 20 51 71
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs.
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballaran els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica, de forma individual i en grup

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció d'alumnes en les tutories de l'assignatura (dubtes, orientació, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i resposta a qüestionaris i proves pràctiques 30
Sessió Magistral
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i resposta a qüestionaris i proves pràctiques.

Es faran dues proves durant el curs (2 parcials)
60%
Proves mixtes
A4
B4
C2
C3
C4
Es faran dues proves durant el curs (2 parcials) 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Purves i cols, Neurociencia, 3a (any 2007), Panamericana
Abril i cols, Fundamentos biológicos de la conducta, 2005, Sanz y Torres
Carlson, Fisiologia de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Bartres icols, Bases genéticas de la conducta , 2008, UOC
Abril i cols, Fundamentos de Psicobiología, 2009, Sanz y Torres
Pierce , Genética: un enfoque conceptual, 2010, Editorial Médica Panamericana
Corr, Psicología Biológica, 2008, McGrawHill

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili