Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997) | Bases psicològiques de l'educació especial

 

Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Codi 11181005
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.cid@urv.cat
Professors/es
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Web
Descripció general Esta asignatura es troncal y por tanto obligatoria para todas las especialidades de Magisterio. El programa que presentamos aborda tanto las necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto (discapacidades sensoriales, motóricas e intelectuales), como las nee derivadas del origen sociocultural. Con ello, pretendemos contribuir a una buena formación inicial del maestro, proporcionándole conocimientos teóricos y prácticos para que sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas que presentan la gran diversidad de alumnos/as que hay en nuestras aulas.
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.

Continguts
Tema Subtema

I.- . Necessitats Educatives Especials.
. Educació Especial: concepte i dades històriques.


Importància de conèixer les necessitats educatives especials que ens podem trobar a l'aula ordinària.
Revisió històrica i evolució del concepte d'Educació Especial.
II.- 1. El camí cap a la integració.
2. Aspectes organitzatius i funcionals de l'Educació Especial.
3. El currículum i les necessitats educatives especials.

Conèixer com es pot dur a terme la integració a l'escola d'un alumne/a amb NEE.
Recursos necessaris per a poder realitzar una adequada integració d'una persona amb NEE.
III. Necessitats educatives especials relacionades amb Retard Intel·lectual:
1. La Discapacitat Intel·lectual
2. La Síndrom de Down
3. Fenotips Conductuals
Conèixer a les persones amb Discapacitat Intel·lectual. paper del mestre/a d'educació infantil enfront aquesta alteració.
IV.- L'autisme: característiques del nen/a autiste. Paper del mestre/a d'educació infantil enfront un cas d'autisme. -conèixer l'autisme i saber cóm actuar en cas de trobar-nos amb un alumne amb aquest trastorn a l'aula.
V. El nen/a amb dèficits sensorials i motors:
1. Deficiència auditiva
2. Deficiència visual
3. Dèficits sensorials: paràlisi cerebral.
tipificar i conèixer les característiques dels nenes/es amb alteracions sensorials i motòriques i com actuar enfront elles a l'aula ordinària.


VI. Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) Caracteritzar el nen/a amb TDAH i saber quines han de ser les pautes d'actuació del mestre/a en cas d'aquest tipus d'alteració
VII. El nen/a superdotat/da conèixer i saber identificar a un nen/a amb superdotació. Cóm actuar des de l'aula ordinària enfront aquesta NEE.
VIII. Programes d'Intervenció Tenir coneixença de diferents programes d'intervenció, a l'aula, especialment en casos d'alumnes amb NEE.

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzarà atenció personalitzada als alumnes en horari establert al despatx. També hi haurà comunicació constant amb l'alumnat a través del moodle.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Fortes del Valle, MªCarmen, Ferrer Manchón, antonio, Gil Llario, MªDolores (coord), Bases Psicológicas de la educación especial, promolibro, 2000
Lou Royo, MªAngeles, López Urquizar, Natividad, Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, Picologia Pirámide, 2001
González, Eugenio (coord), Necesidades Educativas Específicas, Editorial CCS, 2004
Bautista, Rafael (coord), Necesidades Educativas Especiales, Ediciones Aljibe, 2002

BIBLIOGRAFÍA   BÁSICA

Aranda, R.E. (2002). Educación Especial . Madrid. Ed. Prentice Hall

Lou, M.A.; López, N. (Coord) (2000). Bases Psicopedagógicas de la educación especial. Madrid. Pirámide

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1999). Desarrollo Psicológico y Educación. Trastornos del desarrollo y Necesidades Educativas. Madrid. Alianza Editorial

Paula Pérez, Isabel (2003).  Educación Especial. Madrid: Mc Graw Hill

Puigdelivoll, I. (1998). La Educación Especial en la escuela integrada. Barcelona: Graó

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ainscow, M. (1994).  Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Madrid: Narcea.

Bautista, R. (1993). Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Aljibe

Beltrán, J., Bermejo, V., Prieto, M.D., Vence, D. (1993): Intervención psicopedagógica. Madrid. Pirámide.

Carrión, J. (2001). Integración Escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva?. Málaga. algibe

Documents d’Educació Especial. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (Col.lecció)

Fortes del Valle y otros (Coord.) (1996). BasesPsicológicas de la Educación Especial. Aspectos teóricos y prácticos. Valencia: Promolibro.

Gonzalez, E. (Coord.) (2003). Necesidades Educativas Específicas. Intervención psicoeducativa. Madrid: Ed. CCS.

Grau Rubio, C. (1998). Educación Especial. De la integración escolar a la escuela inclusiva. Valencia. Promolibro.

Heward, W.L. (1997). Niños excepcionales. Una introducción a la Educación Especial. Ed. Prentice Hall.

Lewis, V. (1991). Desarrollo y déficit: ceguera, sordera, déficit motor, Síndrome de Down, Autismo. Madrid. Paidós. MEC. Col. Temas de Educación

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1990).  Desarrollo Psicológico y Educación. Necesidades Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. Madrid. Alianza Editorial.

Pujolás, P.  (2003).  Aprendre junts  alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge coperatiu. Vic: EUMO

Puigdelivoll, I. (Coord.) (1998). Necessitats Educatives Especials. Vic. Eumo

Sánchez, A.  (1996). Necesidades Educativas e intervención Psicopedagógica. Barcelona. UB. Psicología y Educación.

Sánchez Manzano, E. (2001). Principios de Educación Especial. Madrid. Ed. CCS

Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (1997). Educación Especial I. Madrid: Pirámide.

Verdugo, M. (Dir.) (1995). Personas con discapacidad. Madrid

 

REVISTAS                                                                                          Direcciones de Internet:

Cuadernos de Pedagogía                                                                           www.xtc.es

GUIX                                                                                                    www.edu365.es

In-fan-cia                                                                                                www.paidos.rediris.es

Perspectiva Escolar                                                                                 www.fundaciononce.es

Revista de Educación Especial. Málaga: Aljibe                                            www.edualter.org

Siglo Cero

SUPORTS. Revista Catalana de Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vic. Departament d’Educació Especial de la Universitat de Vic. EUMO Editorial

Complementària

 

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili