Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicopedagogia (2003) | Intervenció psicoeductiva en el context familiar

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCTIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11172102
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Adreça electrònica meritxell.calleja@urv.cat
Professors/es
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Web
Descripció general Estudi de les variables i processos educatius que intervenen en el context familiar. Aproximació a les orientacions i programes d’intervenció en aquest àmbit des d’una perspectiva evolutiva-educacional

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aprofundir en el context familiar com a primer i primordial àmbit d'educació a la infància A3
B4
Analitzar les variables i els procesos implicats en l'educació familiar A3
A4
B9
Assolir una comprensió psicològica sobre la diversitat de configuracions de les famílies actuals A3
A4
B3
Generar orientacions i criteris d'optimització educativa en l'àmbit familiar A16
A19
A25
B2
B3
B6
Conèixer programes específics d'intervenció en aquest àmbit A25
A29
B4
Desenvolupar competències per al treball autònom i en equip B1
B4
B5
B9
B10
C5

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. La família com a context de desenvolupament i educació a las infància i adolescència.
Concepte, naturalesa i funcions de l'educació familiar.

El procès de convertir-se en pare i mare com a transició personal i familiar.

Ideologies familiars sobre el desenvolupament i l'educació.

Les relacions entre germans.

Relacions familiars durant l'adolescència.
BLOC 2. Contextos familiars no convencionals i de risc.
Divorci, monoparentalitat i nous aparellaments.

Preservació familiar

El maltractament infantil en el context familiar.


BLOC 3. Orientacions i programes d'intervenció psicoeducativa en l'àmbit familiar.
El joc a la familia com a promotor de desenvolupament afectiu i social.

Programes d'atenció a la primera infància.

Context familiar i context escolar. Estratègies per a la col·laboració.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 32 34 66
Metodologies integrades 26 46 72
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació l’assignatura i de cadascun dels blocs.
Activitats
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Metodologies integrades Elaboració per part dels alumnes d'activitats de reflexió, aprofundiment i ampliació dels continguts de classe.

Carpeta de treball: treball continuat en grup i individual sobre l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisió, orientacio i seguiment de la carpeta de treball de l'alumne. Inclou treballs d'ampliació i aprofundiment. També treballs en grup realitzats a l'aula.

Avaluació
  Descripció Pes
Metodologies integrades Avaluació a traves de la carpeta de treball
Pràctiques de l'assignatura
75%
25%
Altres Avaluació inicial del procès i final sobre l'acompliment d'objectius, aspeces metodològics i avaluatius
Inclòs en les metodologies integrades
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid,2008, Piramide
Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid,2004, Alianza
Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelona, 2004, Pearson
Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro
Bonals, J. Sánchez-Cano, M. Coords, Manual de asesoramiento psicopedagógico, Barcelona, 2008, Graó
Rodrigo, M.J.;Máiquez, M. .L .i altres, Preservación familiar, Madrid, 2008, Piramide

Complementària Mirabent, V. y Ricart, E., Adopción y vínculo familiar, Barcelona, 2005, Paidos
Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62
Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori
Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta
Cataldo, C. Z. , Aprendiendo a ser padres, Madrid, 1991, Aprendizaje Visor
Valdivia Sánchez, M.C., Claus per optimitzar les relacions amb els nostres fills i filles, Barcelona, 2010, Graó
Lila, M; Buelga, S y Musitu, G., Las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia, Madrid 2006, Piramide
Palacios, Marchesi, Coll, Desarrollo psicologico y educación, Madrid, 1999, Alianza Editorial
Gervilla, A, Familia y educación familiar , Madrid, 2008, Narcea
Biniés. P., Ser pares, avui: a la recerca del sentit comú , Barcelona, 2010, Graó
Aguilar, J.M, Síndrome de alienación parental, Cuenca, 2004, Almuzara
Lila, M; Buelga, S y Musitu, G., Las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia , Madrid 2006 , Piramide
Polaino-Lorente, A y Martínez Cano, P, Evaluación psicológica y psicopatologia de la família, Madrid, 2003, Ediciones Rialp
Comellas, MJ, Escola de pares, Barcelona 2007, Columna
Phillips, A., Saber dir no, Barcelona 2002, Ampúries
Moratalla, T., Psicologia en la família, Barcelona 2003, Tibidabo Ediciones
Nardone, G.; Giannotti, E y Rocchi, R., Modelos de família, Barcelona 2005, Herder
Perez, R.M., Les relacions entre família i escola, LLeida, 2004, Pagès editors

Recomanacions


 
Altres comentaris
Al llarg del quadrimestre es faran recomanacions d'aquelles activitats que tinguin relació amb l'assignatura (Conferències, exposicions...)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili