Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicopedagogia (2003) | Diagnòstic en educació

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Codi 11172001
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general Que l'alumnat sigui capaç de realitzar un diagnòstic necessari per tota intervenció educativa

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Analitzar la conceptualització i els principis teòrics del diagnòstic en educació A1
A5
B1
Conèixer el procés del diagnòstic psicopedagògic A5
A13
B3
B10
B11
Seleccionar les tècniques i recursos més adients a cada situació, utilitza'ls amb criteris científicament establerts i interpretar els resultats des d'una perpectiva global i crítica. A5
A13
A15
A25
B2
B3
B5
B11
B12
B13
B15
B16

Continguts
Tema Subtema
1. Prespectives teòriques i conceptuals 1.1. Concepte i definició
1.2. Delimitació terminológica
1.3. Funcions i objectius
1.4. El procés del diagnòstic psicopedagògic
1.4.1. Habilitats personals
1.4.2. Fases
1.4.3. Condicionants
1.5. Àmbits d’actuació
1.6. Tendències actuals
2. El diagnòstic com procés 2.1. L’entrevista diagnòstica amb nens i adolescents i l’observació
2.2. Consideracions evolutives
2.3. Trastorns i criteris diagnostics a avaluar
2.4. Redacció i devolució de l’informe
3. Sistemes i subjectes implicats en el diagnòstic psicopedagògic
3.1. Escola
3.2. Profesor/a
3.3. Familia
3.4. Equip psicopedagògic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 50 75
Presentacions / exposicions 16 8 24
Debats 2 2 4
Treballs 0 35 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 2 7
 
Atenció personalitzada 0 2 2
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació programa
Sessió Magistral Exposició continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició individual del treball de diagnòstic.
Debats Temes d'actualitat en relació als continguts del programa. Comentar algun cas concret.
Treballs Exploració d’un/a nen/a, i l’elaboració d’un diagnòstic psicopedagògic, amb l’aplicació d’ alguns dels instruments i tècniques diagnòstiques (com a mínim dos).
Les pautes a seguir serien les següents:
- Recollida preliminar d’informació (per això s’establira un periode de temps de pràctica no presencial). El procés ha de començar per una demanda en la qual es planteja un problema i per la qual cosa, necessitem reunir el màxim d'informació possible.
- Contextualització: situarem la demanda en un context escolar específic i definirem els contextos que contribueixen a l'aparició del problema.
- Elaboració d'objectius i/o hipòtesis, a partir de la informació aconseguida que ens portarà a una presa de decisions.
- Selecció i utització d'instruments: utilització de tots els instruments necessaris: observació, entrevista, qüestionaris, proves, registres...
- Interpretació dels resultats
- Conclussions (establir un diagnòstic) i apuntar una possible intervenció. Elaborar un informe escrit.
 
La data màxima d’entrega del treball serà l'últim dia de classe.
El treball serà individual
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Presentació i resolució de casos pràctics

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudians

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Exposició del diagnòstic realitzat 10%
Treballs Exploració d’un/a nen/a, i l’elaboració d’un diagnòstic psicopedagògic, amb l’aplicació d’ alguns dels instruments i tècniques diagnòstiques (com a mínim tres).
25%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics de la pràctica educativa 10%
Proves objectives de tipus test Prova objectiva amb 4 opcions de resposta 50%
Altres Debats sobre temes d'actualitat i fòrums de discussió 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 

Álvarez, V. (1984). Diagnóstico Pedagógico. Sevilla: Alfar.
Anaya, D. (1994). Introducción al Diagnóstico en Orientación. Madrid: Sanz y Torres.
Arnaiz, P. (1985). Intervenció educativa i diagnòstico psicopedagógico. Barcelona: Laia
Bassedas, E. y col. (1993). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós.
Batanaz, L. (1996). Investigación y Diagnóstico en Educación. Una perspectiva psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Buisan, C. E Marín, Mª A. (1987). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oikos Tau.
Carro, E. (1998). Evaluación de la calidad educativa. Madrid: La Muralla.
De Miguel, M. e outros (1991). Evaluación de las instituciones universitarias. Madrid: Consejo de Universidades.
Fernández-Ballesteros, R. (1981). Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. Madrid: Cincel-Kapelusz.
Fernández-Ballesteros, R. (1994). Introducción a la Evaluación Psicológica I y II. Madrid: Pirámide.
Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de Programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.
Fernández-Ballesteros, R. (1992). Psicodiagnóstico. Madrid: UNED
Forns, Mª (1993). Evaluación psicológica infantil. Barcelona: Barcelona.
García Jiménez, E. (1995). La práctica del Diagnóstico en Educación. Sevilla: Kronos.
García Vidal, J. e González Manjón, D. (1992). Evaluación e informe psicopedagógico. Una perspectica curricular (Vol. I). Madrid: EOS.
García, J. e outros (1987). Diagnóstico Pedagógico y técnicas de la orientación. Madrid: UNED.
Gordillo, M. e Del Barrio, J. (1993). Programa de Diagnóstico y corrección de necesidades de orientación en alumnos de EGB y BUP. Madrid: CIDE.
Granados, P. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED
Hood, A. e Johnson, R. (1997). Assessment in Counseling. Alexandria: ACA.
INCE (1998). Diagnóstico general del sistema educativo. Avance de resultados. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
Jiménez Gómez, R. e Porras, R. (1997). Modelos de acción psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Lázaro, A. (1979). Vademecum de pruebas psicopedagógicas. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia..
Maganto, J. (1996). Diagnóstico en Educación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Barcelona: Ariel Educación
Marín, Mª A. e Buisan, C. (1994). Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Laertes.
Marín, Mª A. (1987). El potencial de aprendizaje. Aplicaciones al diagnóstico y la Orientación. Barcelona: PPU.
Martínez González, R. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos teóricos. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
Medina, A. e Villar, L. (1995). Evaluación de Programas educativos, centros y profesores. Madrid: E. Universitas.
MEC (1991). Recursos psicotécnicos y bibliográficos para Equipos interdisciplinares. Madrid: Dirección General de Renovación Pedagógica.
Mercer, C. (1991). Dificultades de aprendizaje. 1. Origen y
Monereo, C. i Solé, I. (1996). El asesoramiento psicopedagógico. Madrid: Alianza Editorial
Montesinos, M. e outros (1991). Pruebas Psicopedagógicas de evaluación individual. Barcelona: PPU.
OCDE (1995). Measuring what studentes learn. París: CERI.
OCDE (1997). Análisis del panorama educativo. 1997. París: Centro para la investigación e innovación en la enseñanza.
Pawlick, K. e outros (1980). Diagnosis del Diagnóstico. Barcelona: Herder.
Pérez Juste, R. e outros (1995). Evaluación de Programas y Centros Educativos. Madrid: UNED.
Pérez Juste, R. e García Ramos, J. (1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. Madrid: Rialp.
Silva, F. (1995). Evaluación psicológica en niños y adolescentes. Madrid: Síntesis.
Sobrado, L. e Ocampo, C. (1998). Evaluación Psicopedagógica y Orientación Educativa (2ª Edición). Barcelona: Estel.
diagnóstico. Barcelona: CEAC.
Sobrado, L. I altres (1978). Material de exploración psicopedagógica. Santiago de Compostela: ICE de la Universidad.
Stufflebeam, D. (1988). Normas de evaluación y material educativo. México: Trillas.
UNESCO (1998). Informe mundial sobre la educación. París: Santillana/ Ediciones Unesco.
Verdugo, M. (1994). Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI.
Walberg, H.J. e Haertel, G.D. (1990). The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Oxford: Pergamon Press.
Witkin, H. E Goodenough, D. (1991). Estilos cognitivos. Naturaleza y orígenes. Madrid: Pirámide.
Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili