Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Formació de personal

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) FORMACIÓ DE PERSONAL Codi 11162273
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
Web
Descripció general 1. Conocer las nuevas tecnologías en el área de formación 2. Aprender los diferentes recursos didácticos utilizados en los diferentes tipos de formación. 3. Profundizar en las metodologías tradicionales, relacionadas con las nuevas tecnologías, situacionales e individualizadas.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Aprofundir en les metodologies tradicionals, relacionades amb les noves tecnologies, situacionals i individualitzades A14
A15
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B10
B12
B13
B28
B30
C3
C5
2. Aprendre els diferents recursos didàctics utilitzats en els diferents tipus de formació A14
A17
A18
B11
B22
B26
B27
C3

Continguts
Tema Subtema
1. Orientació metodològica de la formació. 1.1. Formació vs desenvolupament.
2. Obstacles a la formació. 2.1. Gestió del procès de la formació
3. Tècniques individualitzades a. Mètodes individualitzats i estandaritzats orientats a l’ensenyament i a l’aprenentatge
b. Entrenament (Coaching)
c. Acompanyament (Mentoring)
4. Tècniques semiestandaritzades a. Ensenyament a distància i noves tecnologies (E-learning, B-learning)
b. Cursos a mida : Formació In Company
5. Tècniques situacionals 5.1. Outdoor training, Indoor training, simuladores.
6. La Formació i l’estructura organitzativa 6.1. Com fer un Pla de formació a l'empresa i en què consisteix
• Anàlisi de necessitats formatives;
• Disseny i impartició de programes i accions Normatives;
• Avaluació d’accions Normatives,
• Medició de resultats i de l’impacte en el grup i en l’Organització,
• Avaluació i medició de l’eficàcia dels mètodes de formació mitjançant l’anàlisi estadístic de Producció,
• Reducció d’accidents, Absentisme, Impacte en la Facturació;
• Organització dels programes de Formació;
• Direcció i implementació de programes de millora qualitativa dels Recursos Humans.
a. Plantejament, direcció, gestió i execució de plans per la millora qualitativa dels recursos humans a través de la sistematització d’accions
b. Normatives i programes de qualificació en l’organització
7. Módul de presentacions eficaces 7.1. Comunicació verbal i no verbal
7.2. Recomanacions bàsiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 8 12
 
Sessió Magistral 15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 30 45
 
Atenció personalitzada 2 4 6
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 0 4 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura. Es podrà fer mitjançant la formulació d'unes preguntes generals al grup de classe o un qüestionari individual
Sessió Magistral És l'exposició oral per part del professor dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Aquesta exposició anirà recolzada en pwp.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l'anàlisi, discussió i resolució d'un cas pràctic o article o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l'orientació del professor.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
Atenció als alumnes dins i fora de l'aula per intentar solventar tots els dubtes que puguin tenir sobre l'assigntura en quan a continguts o avaluació, etc. Les classes seran 50% exposició dels temes i 50% classes pràctiques mitjançant exercicis, dinàmiques de grup, discussió d'articles, debats, etc.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Examen tipo test 50%
Proves pràctiques Cas pràctic a desenvolupar per l'alumne, elaboració i presentació en grup d'un pla de formació original i obligatori de cara a superar l'assignatura 40%
Altres Assistència 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assistència a les classes és obligatoria. En cas de no ser possible s'ha de comunicar al començament de curs de cara a establir programa específic de pràctiques.


La realització i superació de les pràctiques (presencials o compensatòries) és obligatoria per tal d'aprovar l'assignatura a l'igual que el treball i presentació grupal.


Fonts d'informació

Bàsica

Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy (2004). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 3ª Edición. Editorial Pearson Educación.

Alfonso C. Morales Gutiérrez, J. Antonio Ariza Montes, Emilio Morales Fernández (2000). Gestión Integrada de Personas. Una perspectiva de organización. 2ª Edición. Editorial Desclée de Brouwer S.A.

Buckley,R.; Caple, J. (1990) La formación.Teoría y práctica. Madrid. Díaz de Santos

Castanyer Figueras, F.(1988) La formación permanente en la empresa. Barcelona. Marcombo

Ives, W. (1991) Evaluación de destrezas y análisis de necesidades para el profesional de la formación. Consultores Españoles

Maclelland, D.C. (1987) Human Motivation. Cambridge University

Mitrani A.; Dalziel M. y Suarez De Puga, I. (1992) Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao. Deusto Pereda, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Madrid. Eudema

Boyatzis, R.E (1982) The competent manager. John Wiley & Sons

Randell, G.; Packard, P. Y Slater, J. (1988) La valoración y formación del personal. Bilbao. Deusto

Técnicas de Formación, S.A. (1995) Guía para la formación de la Comunidad de Madrid. Madrid. Instituto para la Formación de la Comunidad de Madrid

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili