Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Deontologia professional

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DEONTOLOGIA PROFESSIONAL Codi 11162261
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DESCARREGA FONT, JAUME
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
Web
Descripció general Donar una formació bàsica en ètica i deontologia de la professió del psicòleg, a nivell teòric i aplicat, utilitzant com a eines de treball diferents novel·les, pel·lícules i casos pràctics obtinguts de la realitat professional en diferents àmbits de l’exercici professional de la psicologia.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Objectiu general: Donar una formació bàsica en ètica i deontologia de la professió del psicòleg, a nivell teòric i aplicat, utilitzant com a eines de treball diferents novel·les, pel·lícules i casos pràctics obtinguts de la realitat professional en diferents àmbits de l’exercici professional de la psicologia. A4
A13
A18
B2
B3
B4
B6
B9
B12
B13
B14
B15
B16
B18
B19
B20
B22
B24
B25
B28
Diferenciació conceptual: ètica, deontologia, psicoética, bioètica. A1
A13
A14
A17
B3
B4
B5
B6
B12
B14
B15
B16
B18
B20
B25
B28
·Conèixer i saber aplicar els principis i normes ètiques i deontològiques que tenen que guiar l’exercici professional del psicòleg A13
A14
A16
A17
B2
B3
B4
B5
B6
B14
B15
B16
B18
B19
B20
B21
B22
B25
B26
B28
·Conèixer i aplicar adequadament els diferents codis deontològics vigents. A13
B2
B3
B4
B5
B6
B12
B14
B15
B18
B19
B20
B22
B25
·Conèixer quins son els principals dilemes ètics que apareixen en l’exercici professional de la Psicologia i adquirir criteris per a poder resoldre'ls. A4
A13
A16
A17
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B12
B14
B15
B16
B20
B22
B25
·Sensibilitzar l’alumnat pels aspectes ètics de l’actuació professional i la seva relació amb la formació teòrica, pràctica i personal A7
A13
B1
B3
B4
B6
B13
B14
B20
B25
B28

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes i aspectes bàsics 1.1 Diferenciació terminològica: ètica, deontologia, bioètica...
1.2 Principis i normes ètiques i deontològiques
1.3 Els diferents codis deontològics
2. Ètica i deontologia aplicada 2.1 Salut mental i relació psicoterapèutica
2.2 Avaluació i intervencions psicoterapèutiques
2.3 Límits i transgressions professionals
2.4 Psicologia forense
2.5 Les institucions i les seves peculiaritats
2.6 Les relacions interprofessionals: la interdisciplinarietat
2.7 Internet i les noves tecnologies

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 15 0 15
Esdeveniments científics i/o divulgatius 4 0 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 0 5
Tècnica del dilema 10 0 10
Treballs 0 20 20
Simulació 10 10 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos 10 5 15
Fòrums de discussió 0 10 10
 
Atenció personalitzada 10 0 10
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició per part del docent d'aspectes teòrics i pràctics amb el suport de material clínic, reportatges, textes o pel·lícules
Esdeveniments científics i/o divulgatius Exposicions pràctiques per diferents professionals que treballen en institucions psiquiàtriques, jurídiques i a nivell privat, per analitzar les diferents problemàtiques ètiques i/o deontològiques que sorgeixen en el dia a dia a nivell professional dins l’àmbit de la clínica.

Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Es treballaran diferents articles de premsa, pel·lícules, novel·les i casos clínics per analitzar les diferents problemàtiques ètiques i/o deontològiques que sorgeixen en el dia a dia a nivell professional i social.
Tècnica del dilema Presentació de diferents dilemes ètics sobre els que reflexionar i prendre possibles decisions
Treballs Presentació de les memòries de les diferents activitats pràctiques de classe que inclou entre d'altres:
- la lectura obligatòria de les novel•les:
Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Ed Planeta
El desorden de tu nombre de Juan José Millás. Ed Destino

- l’elaboració d’un rol playing a partir del plantejament d’un dilema ètic de qualsevol dels temes tractats a l'assignatura

Simulació Reproducció de situacions reals o fictícies a les quals els estudiants, assumint el seu rol, han de donar resposta.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes d'actualitat relacionats amb l'àmbit acadèmic, social i/o professional.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció a l'alumne al despatx i via e-correu

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs
Presentació de 3 o 4 memòries de les diferents activitats pràctiques de classe que inclou entre d'altres:
- la lectura obligatòria de les novel•les:
Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Ed Planeta

El desorden de tu nombre de Juan José Millás. Ed Destino

- l’elaboració d’un rol playing a partir del plantejament d’un dilema ètic de qualsevol dels temes tractats a l'assignatura40%
Tècnica del dilema Participació activa oral o escrita de l'alumne 5%
Fòrums de discussió Inici i participació de temàtiques d'actualitat relacionades amb diferents aspectes ètics 5%
Proves objectives de preguntes curtes Examen teòric-pràctic de resposta mitja-curta de tots els aspectes treballats al llarg del curs

50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatòria es valorara de la mateixa manera que la 1a:


Examen teòric-pràctic de resposta mitja-curta de tots els aspectes treballats al llarg del curs 50%


Presenació memòries treballs 40%


Participació oral i escrita de l'alumne a classe, forums i atenció alumne 10%


Fonts d'informació

Bàsica

BEAUCHAMP, T.L. y CHILDRESS, J.F. (1999) Principios de ética biomédica. Barcelona: Masson.

BERSOFF, D.N. (2003) Ethical Conflicts in Psychology. Washington,DC: APA.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS (1993). Código deontológico del psicólogo. Madrid.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS (2004). Ética y Deontología para Psicólogos. Madrid: COP.

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA (1989). Codi Deontològic. Barcelona.

DEL RÍO SÁNCHEZ, C.(2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Pirámide. 

FRANÇA-TARRAGÓ, O. (2001). Ética para psicólogos. Bilbao: Descleé de Brouwer.

MARTÍNEZ, M.C. (2002). Ética psiquiátrica.  Bilbao: Descleé de Brouwer.

SANTANDER, F. (2000). Ética y praxis psiquiátrica. Madrid: Estudios-Asociación Española de Neuropsiquiatría

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili