Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Tècniques cognitiu-conductuals

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TÈCNIQUES COGNITIVOCONDUCTUALS Codi 11162257
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
DE OLIVEIRA TOMÉ LÓPEZ PIRES, CATARINA
Web
Descripció general Aquesta assignatura, per la seva naturalesa, hauria de fer-se un cop s’ha fet la general “Intervenció Psicològica” (IP). NO té sentit fer ambdues a la vegada. Malgrat que el sistema ho permet (matricular aquesta optativa a la vegada que es fa IP), fer-ho d’aquesta manera NO és adequat. I això perquè primer cal haver assolit els coneixements bàsics a IP, i després entrar als detalls d’una forma d’intervenció concreta. És més, en aquesta assignatura es fa una presentació d’aplicacions terapèutiques (tècniques i estratègies d’intervenció) a problemes específics, i sense els fonaments que dóna IP resulta molt complicat que l’alumne pugui gaudir dels continguts i assolir un coneixement adequat. Els que malgrat aquest avís decideixin matricular l’optativa de Tècniques cognitivoconductuals han de tenir present que el professor dóna per conegudes coses que són part fonamental dels continguts de l’assignatura IP i que això pot resultar un problema per a aquells que no l’hagin cursat prèviament. Per tot això, el professor responsable de l’assignatura recomana NO fer aquesta assignatura fins a haver passat per la més general (i bàsica) d’IP (això no vol dir que per a fer-la calgui haver aprovat la d’IP; certament seria el millor, però no és una condició sine qua non). Els objectius són 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Modificació de Conducta. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
TEMARI - CONTINGUTS TEÒRICS Tema 1. Fòbies específiques
Tema 2. Pànic-agorafòbia
Tema 3. Fòbia social
Tema 4. Trastorn obsessiu-compulsiu
Tema 5. Trastorn d’ansietat generalitzada
Tema 6. Trastorn per estrès postraumàtic
Tema 7. Depressió
Tema 8. Disfuncions sexuals
Tema 9. Problemes de parella
Tema 10. Trastorns dels hàbits alimentaris

TEMARI - CONTINGUTS PRÀCTICS Activitat 1. Tècniques basades en l’exposició
Activitat 2. Hiperventilació. Entrevista en un cas d’agorafòbia
Activitat 3. Entrenament en habilitats socials. Treball de les tècniques de modelatge, role-playing.
Activitat 4. Tècniques operants
Activitat 5. Tècniques d’autocontrol

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Debats 0 0 0
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 0 0 0
Estudis previs 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura. Presentació dels continguts i dels objectius. Relació d'aquesta programació amb la formació del psicòleg.
Debats Anàlisi i discussió d'una qüestió debatible relacionada amb els contiguts de l'assignatura; és una activitat a fer de forma individual
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Donar resposta als casos pràctics plantejats en el decurs de l'assignatura
Estudis previs Activitat de l'alumne, individual o en grup, necessària per a l'adquisició i assimilació dels continguts de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia.

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que
vulguin fer aquesta assignatura han de tenir present que la recomanació del
professor responsable és que s’hagi cursat la d’Intervenció Psicològica abans.
No fer-ho com es recomana pot resultar, ja no solament en dificultats per superar
l’assignatura, sinó perdre l’oportunitat de gaudir de totes les possibilitats que
ofereix una assignatura fonamental com aquesta.


Fonts d'informació

Bàsica

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (1999). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca Nueva.

Vallejo, M.A. (Ed) (1998). Manual de terapia de conducta. Madrid: Dykinson.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
MOLT IMPORTANT: El professor de l’assignatura recomana fer-la un cop s’hagi cursat l’assignatura més general i bàsica d’Intervenció Psicològica (IP). Encara que el sistema permet fer ambdues assignatures alhora, l’alumne que no hagi fet IP abans hauria d’abstenir-se de matricular TCC el mateix any que s’està fent IP. Aquells que malgrat aquesta recomanació vulguin fer-les en el mateix any han de tenir present que s’exposen a importants dificultats per superar l’assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili