Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Diagnòstic en educació

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Codi 11162256
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SANTO RAÑE, EDITH
Adreça electrònica concepcionrosa.cartil@urv.cat
edith.santo@urv.cat
Professors/es
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
SANTO RAÑE, EDITH
Web
Descripció general L'alumne ha de ser capaç de realitzar un diagnòstic adequat dins del camp educatiu

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Seleccionar de manera adequada els instruments diagnòstics A8
B2
B15
B19
Conèixer l'entrevista en el diagnòstic segons els elements personals A8
A12
B7
Saber fer una devolució en funció de qui sigui el destinatari A8
A17
Realitzar i interpretar correctament una anamnesis A8
A11
A15
B2
B7
Corregir i interpretar correctament les difernets proves aplicades A8
A14
A15
A17
B2
B3
B4
Comprendre significativament el concepte de diagnòstic en educació i els seus pressupostos teòrics. A8
Diferenciar els subjectes i els sistemes implicats en el diagnòstic psicopedagògic. A8
A15
Entendre el diagnòstic en educació com un procés. A8
A14
A15

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1
Marc de referència i pressupostos teòrics

• Concepte de diagnòstic psicopedagògic
• Funcions del psicopedagog
• L’enfocament contextual i sistèmic
• El marc constructivista dels processos d’ensenyament-aprenentatge
• Funcions dels EAP: incidència del marc teòric de referència i concreció a nivell de diagnòstic psicopedagògic
Bloc 2
Subjectes i sistemes implicats en el diagnòstic psicopedagògic

• L’escola
• El professorat
• L’alumnat
• Les famílies
• El/la psicopedagog/a
Bloc 3
El diagnòstic en educació com a procés

• Marc, condicionants i objectius del procés psicodiagnòstic.
• Anàlisi de la demanda
• L’anamnesi
• L’entrevista
• L’observació
• L’exploració individual
• L’informe i la devolució d’informació.
• Seguiment
• Elaboració d’adequacions curriculars
• Els dictàmens
Bloc 4
Algunes proves pel diagnòstic en educació

• El psicodiagnòstic en els diferents cicles de l’ensenyament.
• Avaluació del funcionament intel•lectual: Escala d’aptituds i psicomotricitat de McCarthy
• Avaluació de factors grafo-perceptius:
• Test de percepció i memòria de Rey i Osterrieth
• Test de desenvolupament de la percepció visual de Frostig
• Qüestionaris de personalitat de Cattell per a nens i adolescents (ESPQ, CPQ, HSPQ)
• Test de dibuix de la figura humana de Koppitz
• Test d’anàlisi de la lectura i escriptura de Tale
• Avaluació de les habilitats psicolingüístiques: ITPA

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Presentacions / exposicions 1 2 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 8 57 65
 
Atenció personalitzada 20 0 20
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
presentació de l'assignatura. Coneixements previs de l'alumnat a l'inici de cada bloc.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentació a classe d'activitats individuals o de grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats a resoldre de forma individual o en grup sobre els continguts del temari, debats a classe, etc.
Treballs Elaboració del portafoli i d'un diagnòstic educatiu

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
L'elaboració dels treballs i dossier final requereixen d'una atenció personalitzada vers l'alumnat. Hi ha també el seguiment de l'assignatura a través del moodle.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Presentació d’un portafoli grupal amb aportacions individuals. És obligatoria l'assistència com a mínim al 80% de les classes (teòriques i pràctiques).
70%
Presentacions / exposicions Exposicions d'activitats fetes de forma individual o en grup Forma part del 70 % anterior
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats individuals o en grup sobre el temari de l'assignatura Forma part del 70 % anterior
Treballs Presentació d'un diagnòstic educatiu a un/a nen/a, en grup
30%
Activitats Introductòries Coneixements previs de cada bloc del programa. S'incorporarà al portafoli, Forma part del 70 % anterior
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 80% de les classes (teòriques i pràctiques):
Prova escrita a partir de bibliografia recomanadai treball. Pel que fa a la segona convocatòria, el sistema d'avaluació és el mateix.


Fonts d'informació

Bàsica

Bassedas, E., et al., Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico, Barcelona, Paidós, 1991.

Bourges, S., Tests para el psicodiagnóstico infantil, Madrid, Cincel, 1990.

Colom Marañón, B.R., Tests, inteligencia y personalidad, Madrid, Pirámide, 1995.

Fernández Ballesteros, R., Introducción a la evaluación Psicológica, I y II, Madrid, Pirámide, 1992.

Genovard Roselló, C., Consejo y orientación psicológica, 1 y 2, Madrid, UNED, 1990.

Parra Martínez, S., Diagnóstico en educación, Murcia, ICE Universidad de Murcia, 1996.

Silva Moreno, F., Evaluación psicológica en niños y adolescentes, Madrid, Síntesis, 1995.

TEA (Eds.), Tests y documentos psicológicos: información técnica y criterios de utilización, Madrid, TEA,1996.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA/11161001
AVALUACIÓ CLÍNICA/11161215
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili