Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Intervenció psicoeducativa en el context familiar

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11162254
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Adreça electrònica meritxell.calleja@urv.cat
Professors/es
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Web
Descripció general Estudi de les variables i processos educatius que intervenen en el context familiar. Aproximació a les orientacions i programes d’intervenció en aquest àmbit des d’una perspectiva evolutiva-educacional

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aprofundir en el context familiar coma primer i primordial àmbit d'educació a la infantesa A5
A7
B17
Analitzar les variables i processos implicats en l'educació familiar A9
Assolir una comprensió psicològica sobre la diversitat de configuracions familiars actuals A5
A9
Generar orientacions i criteris d'optimització educativa en l'àmbit familiar A13
B15
Conèixer programes específics d'intervenció en aquest àmbit A13
B26
Desenvolupar competències pel treball autònom i en equip B1
B3
B4
B5
B27
C5

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. La família com a context de desenvolupament a la infància i adolescència Concepte, naturalesa i funcions de l'educació familiar.

El procès de convertir-se en pare i mare com a transició personal i familiar.

Ideologies familiars sobre el desenvolupament i l'educació.

Les relacions entre germans.

Relacions familiars durant l'adolescència.
BLOC 2. Contextos familiars no convencionals i de risc
Divorci, monoparentalitat i nous aparellaments.

Preservació familiar

El maltractament infantil en el context familiar.

BLOC 3. Orientacions i programes d'intervenció psicoeducativa en l'àmbit familiar
Programes d'atenció a la primera infància.

Context familiar i context escolar. Estratègies per a la col·laboració.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 32 34 66
Metodologies integrades 28 46 74
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació l’assignatura i de cadascun dels blocs.
Activitats
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Metodologies integrades Elaboració per part dels alumnes d'activitats de reflexió, aprofundiment i ampliació dels continguts de classe.

Carpeta de treball: treball continuat en grup i individual sobre l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisió, orientacio i seguiment de la carpeta de treball de l'alumne. Inclou treballs d'ampliació i aprofundiment. També treballs en grup realitzats a l'aula.

Avaluació
  Descripció Pes
Metodologies integrades Avaluació a traves de la carpeta de treball
Pràctiques de l'assignatura
75%
25%
Altres Avaluació inicial del procès i final sobre l'acompliment d'objectius, aspeces metodològics i avaluatius
Inclòs a les metodologies integrades
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelona, 2004, Pearson
Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid, 2008, Piramide
Rodrigo, M.J.;Máiquez, M. .L .i altres, Preservación familiar, Madrid, 2008, Pirámide
Bonals, J. Sánchez-Cano, M. Coords, Manual de asesoramiento psicopedagógico, Barcelona, 2008, Graó
Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid,2004, Alianza
Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro

Complementària Aguilar, J.M, Síndrome de alienación parental, Cuenca, 2004, Almuzara
Biniés. P., Ser pares, avui: a la recerca del sentit comú , Barcelona, 2010 , Graó
Cataldo, C. Z. , Aprendiendo a ser padres, Madrid,, Aprendizaje Visor
Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62
Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta
Gervilla, A, Familia y educación familiar , Madrid, 2008, Narcea
Lila, M; Buelga, S y Musitu, G., Las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia, Madrid, 2006 , Piramide
Mirabent, V. y Ricart, E, Adopción y vínculo familiar, Barcelona,2005, Paidós
Palacios, Marchesi, Coll, Desarrollo psicologico y educación, Madrid, 1999, Alianza editorial
Valdivia Sánchez, M.C., Claus per optimitzar les relacions amb els nostres fills i filles, Barcelona, 2010, Graó
Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori
Polaino-Lorente, A y Martínez Cano, P, Evaluación psicológica y psicopatologia de la família, Madrid, 2003, Ediciones Rialp
Lila, M; Buelga, S y Musitu, G., Las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia , Madrid, 2006 , Piramide
Perez, R.M. , Les relacions entre Familia i escola, LLeida, 2004, Pagès editors
Nardone, G.; Giannotti, E y Rocchi, R., Modelos de família, Barcelona 2005, Herder
Moratalla, T., Psicologia en la familia, Barcelona 2003, Tibidabo Ediciones
Phillips, A, Saber dir no, Barcelona 2002, Empuries
Comellas, M.J. , Escola de pares, Barcelona 2007, Columna

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU/11161103
 
Altres comentaris
Al llarg del quadrimestre es faran recomanacions d’ aquelles activitats que tinguin relació amb l’assignatura (conferencies, exposicions....)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili