Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Intervenció psicològica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Codi 11162110
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Quart Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
ester.sole@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SOLE PIJUAN, ESTER
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
DE OLIVEIRA TOMÉ LÓPEZ PIRES, CATARINA
Web
Descripció general 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA: Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics
Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques


SEGONA UNITAT DIDÀCTICA: Tècniques d’intervenció Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Entrenament en habilitats socials i modelat
Tema 12. Tècniques de solució de problemes
Tema 13. Tècniques d’autocontrol
Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 15. La inoculació contra l’estrès
TERCERA UNITAT DIDÀCTICA: Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur Tema 16. Les noves tecnologies en intervenció psicològica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Debats 2 2 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 0 20
Treballs 0 30 30
Sessió Magistral 64 60 124
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves de desenvolupament 0 10 10
Proves objectives de tipus test 4 0 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura. Presentació dels continguts i dels objectius. Relació d'aquesta programació amb la formació del psicòleg.
Debats Anàlisi i discussió d'una qüestió debatible relacionada amb els contiguts de l'assignatura; és una activitat a fer de forma individual
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Donar resposta a les preguntes de les Proves d'Avaluació Continuada (PACs); activitat que es fa en grup.
Treballs Anàlisi i descripció d'un tema del contingut de l'assignatura a realitzar en grup
Sessió Magistral Presentació i reflexió sobre els continguts de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació delgrau d'adquisició de coneixements i de la qualitat en l'execució delsconeixements i habilitats, pròpies de l'assignatura, es farà a través de lafeina feta per l’alumne durant tot l’any. Específicament, l’alumne haurà de:

(1) Llegir els materials que es faciliten per al seguiment de l’assignatura i extreure lesconclusions per a cada un dels temes; conclusions que caldrà presentarindividualment i per escrit a l’espai creat a aquestefecte en el Moodle dins el termini especificat,

(2)Resoldre 4 PACs (Proves d’Avaluació Continuada), que cal fer en grup i perescrit.

(3) Realitzarla lectura obligatòria i el treball associat a aquesta lectura.

(4)Participar (individualment) en un o dos dels debats virtuals programats (viaMoodle),

(5)Contestar a dos exàmens.

A continuació es detallacadascun dels requisits:

(1) Treball de reflexió: les conclusions dels temes

Per a cada un dels temes de que consta el temari del’assignatura, tothom haurà de redactar unes conclusions. Aquest exercici esfarà individualment i es presentarà via Moodle a l’espai assignat a l’efecte ien el temps previst. Es recomana no esperar al darrer dia per a fer-ho, moltmenys al darrer minut, doncs es corre elrisc de no poder presentar el treball. Es condició necessària presentar unmínim de 10 d’aquests treballs de conclusions per rebre la valoraciórelacionada amb aquest concepte. Específicament, per sota de 10 l’alumne norebrà cap punt, i a partir de 10 i fins al màxim de 15 rebrà entre un i un punti mig de forma proporcional al número de conclusions que presenti. No s’acceptarantreballs fora de termini i/o per qualsevol altra via que no sigui el Moodle. Labústia personal dels professors, també la telemàtica, no són llocs ondeixar/enviar aquests treballs. Els treballs que arribin per aquestes vies noseran considerats.

(2) Proves d’Avaluació Continuada (PACs) :

Enaquesta assignatura es proposa un model d'adquisició dels coneixements a partirde la realització d'una sèrie d'activitats al llarg del curs. És a través de laresolució d'aquestes activitats que l'estudiant demostra el grau d'adquisicióde coneixements, així com el nivell assolit en l'ús d'aquests coneixements. Talcom ho entenen els responsables de l’assignatura, el seguiment de l'avaluaciócontinuada és clau en l'aprenentatge d'aquests (nous) coneixements.

LesPACs estan formades per 5-6 preguntes relacionades amb els continguts del’assignatura. La forma de realitzar els treballs de les PACs és en grup( entre 3 i 4 persones ), que serà el mateix per a les dues PACsprogramades (els professors faran les assignacions als grups de treball seguintl’ordre de llista de la matrícula de l’assignatura). Les respostes a lespreguntes no poden excedir el límit de 600 paraules (això és per pregunta). LesPACs s'han d'enviar (una sola còpia per grup) en un arxiu en format Word a labústia " lliurament PACs " del Moodle . Tots els treballs han d'anar identificats a la primerafulla amb els noms dels seus autors. Noenviar arxius en format pdf .

Elsprofessors donaran les orientacions necessàries per a la realització de lesPACs i regularan, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que donena l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i detreball personal (veure apartat d'avaluació). Es farà un retorn general amb indicació de quins són els criteris que s'han tingut en compte per a lavaloració de cada PAC. Igualment, es resoldran els dubtes individualsi concrets que puguin sorgir.

(3) Lectura obligatòria :

La lecturaobligatòria correspon al treball de Miró (2003), recollit a labibliografia. El treball sobre aquesta consta de dues parts. La primera és un resum dels continguts del llibre (amb una extensió màxima de 3000paraules). La segona part consisteix a donar respostes a les qüestions següents:

1. Diferències i semblances entredolor agut i crònic: naturalesa, avaluació i tractament.

2. En què basaries i quins detallsconsideraries incloure en un programa de prevenció de la discapacitat i dolor d’esquenacrònics.

3. Quin és el paràmetre mésimportant, per útil, en l’avaluació de les persones amb dolor crònic?.Justificar la resposta.

La resposta per a cadauna d’aquestes 3 preguntes no pot excedir les 800 paraules. La data màxima depresentació és.

(4) Debat(s) Virtual(s):

La finalitat d'aquesta activitat ésidentificar el grau de coneixements o la percepció que els estudiants tenenrespecte alguns dels continguts que integren l'assignatura. La qualitat iidoneïtat de les aportacions al debat és el que serà valorat (la participaciómínima en el debat serà d’una intervenció en almenys un dels dos debatsprogramats). Les temàtiques dels debats i les dates en les que restaran obertss’informaran a través del Fòrum de notícies del Moodle. La previsió és que elsprofessors intervinguem en el debat només si cal fer algun comentari o matisaralguna qüestió que pugui ser útil per al desenvolupament del procésd'aprenentatge.

Finalment es importanttenir present que les opinions expressades en el debat no tindran unaincidència negativa en les avaluacions posteriors; ans al contrari, aquestaactivitat servirà per a perfilar la nota final en sentit positiu. Elsprofessors donaran instruccions més precises abans de la realització del debat,no obstant, cal saber que el debat es farà de forma virtual mitjançant l’espaidel moodle , i que hi haurà una segona part presencial (a realitzar aclasse) que servirà com a resolució de les aportacions al debat en la queparticiparan a més dels alumnes, els professors de l’assignatura.

(5) Exàmens

Al llarg del curs es realitzaran dosexàmens objectius tipus test. Els alumnes que obtinguin una puntuació de 5 osuperior evitaran haver de tornar a avaluar-se d’aquesta part del temari en laconvocatòria final (es tracta, doncs, del que es coneix com examenalliberador de matèria ). El segon es farà el mateix dia que està previstque es faci l’examen final de l’assignatura i que ens ve determinat des de laFacultat. Com no podia ser d’altra manera,el contingut de les classes pràctiques forma part del material susceptible deser avaluat en els exàmens de l’assignatura.

En totes les activitats, l 'originalitat en lesaportacions personals és fonamental . Així, doncs, el plagidels treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. En darrerterme, en cas de còpia, frau, plagi o qualsevol altra conducta inapropiada enun entorn acadèmic, l’alumne/s implicat/s suspendrà el treball i/o l’assignatura.

NOTA DEL’ASSIGNATURA

Cada activitathaurà de presentar-se en la forma i moment que especifica el pla docent, noseguir les instruccions per a la seva presentació comportarà l’anul·lació deltreball –no hi ha excepcions a aquesta norma-.Requisits AvaluacióPercentatges1) Treball-conclusions per a cada tema (individual)10-15%2) 4 PACS (en grup)30 %3) Treball de la lectura15 %4) Participació en els debats virtualOpcional (ajuda a perfilar en
positiu la nota)6) Exàmens tipus test de resposta múltiple (dos parcials)40 %


ALTRES QÜESTIONS:

· Inici de les sessions (classes) :

Per talde donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minutsde descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minutsdesprés de l’hora en punt.

· Les tutories

Les tutoriesfaciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són elcomplement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització delprocés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida idirecta l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professorsde l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament dePsicologia.

· Responsabilitat

Cada alumne és responsable del control de la sevasituació personal a l’assignatura, tant de presentar els treballs de forma imanera adequada com de les condicions que cal complir en cada opció.

· Vies de comunicació professor-alumne

A part de les sessions presencials i les tutories, altresvies de comunicació professors-alumnes són l’espai virtual Moodle i el correuelectrònic. Per tant, és imprescindible queconsulteu amb regularitat aquestes dues eines comunicatives.

Per altra banda, els professors de l’assignatura nocontestaran cap qüestió referent a aspectes degudament detallats en aquestaguia docent. Aquest material es facilita a l’inici del curs amb l’objectiu dedescriure el funcionament de l’assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
• Inici de les sessions (classes): Per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minuts després de l’hora en punt. • Les tutories Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia. • Responsabilitat Cada alumne és responsable del control de la seva situació personal a l’assignatura, tant de presentar els treballs de forma i manera adequada com de les condicions que cal complir en cada opció. • Vies de comunicació professor-alumne A més de les sessions presencials i les tutories, altres vies de comunicació professors-alumnes són l’espai virtual Moodle i el correu electrònic. És imprescindible, doncs, que l’alumne consulti regularment ambdós entorns. No serà eximent de res el fet de no fer-ho, i així no estar al dia de les qüestions relacionades amb l’assignatura. La guia i pla docent de l'assignatura es facilita a l’inici del curs amb l’objectiu de descriure el funcionament de l’assignatura i facilitar la feina de tots els implicats. L’alumne és responsable de conèixer el seu contingut i les normes de funcionament que regulen les accions de l’assignatura i, així, els professors no atendran qüestions relacionades amb detalls convenientment descrits en aquesta Guia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili