Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Neuropsicobiologia clínica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA Codi 11162109
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Cinquè Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Adreça electrònica jesus.frutos@urv.cat
Professors/es
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Web
Descripció general Introduir als alumnes en l’estudi neurobiològic dels principals trastorns mentals. - Es pretén que els alumnes tinguin coneixements actualitzats sobre les bases genètiques, neuroanatómiques, neuroquímiques i electrofisiológiques de trastorns mentals com l’esquizofrènia, la depressió o l’ansietat. - Ensenyar al alumne a interpretar els resultats derivats de l’ús de les principals tècniques de recerca en Psiquiatria Biològica. - Analitzar i valorar l’influencia d’aquests coneixements neurobiològics sobre la pràctica clínica del psicòleg.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Adquirir coneixements actualitzats sobre les bases genètiques, neuroanatòmiques, neuroquímiques i electrofisiològiques de trastorns mentals com l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat - Interpretar els resultat derivats de l'ús de les principals tècniques de recerca en Psiquiatria Biològica - Analitzar i valorar la influència d'aquests coneixements neurobiològics sobre la pràctica clínica del psicòleg A2
A3
A7
A8
A12
A18
A19
B3
B4
B13
B14
B17
B18
B24
B25
B26
B27
B28
B30
B31
C5

Continguts
Tema Subtema
1) INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRÍA BIOLÒGICA Introducció a la psiquiatria genètica. Tècniques neuroquímiques i de neuroimatge per l‘estudi de les psicopatologies. Models animals en psiquiatra biològica.
2) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS D’ANSIETAT Introducció. Bases biològiques del trastorno de pànic. Bases biològiques del trastorn d’estres posttraumàtic.
3) NEUROBIOLOGIA DEL TRASTORN OBSSESSIU-COMPULSIU Introducció. Epidemiologia. Genètica. Models neuroanatómics. Hipòtesis neuroquímiques. Neurocirurgia.
4) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS DE L’ESTAT D’ÀNIM Trastorn Depressiu Major: Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Electrofisiologia. Ritmes biològics y depressió.
Trastorn Bipolar: Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía.
5) NEUROBIOLOGA DE LA CONDUCTA AUTOLÍTICA Introducció. Bases biològiques de la conducta autolítica. Bases biològiques de la conducta autolítica
6) NEUROBIOLOGIA DE L’ESQUIZOFRÈNIA Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge. Electrofisiologia. Factors ambientals e hipòtesi del neurodesenvolupament.
7) NEUROBIOLOGIA DE LA MALALTIA D’ALZHEIMER I DE LES DEMÈNCIES Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge
8) NEUROBIOLOGÍA DELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT Introducció. Epidemiologia. Genètica. Neuroanatomía. Neuroimatge

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 9 18 27
 
Esdeveniments científics i/o divulgatius 7 7 14
Presentacions / exposicions 10 10 20
Treballs 7 14 21
 
Atenció personalitzada 14 28 42
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició a classe de teories, estduis i novetats científiques respecte les diferents psicopatologies.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Videos divulgatius o entrevistes a científics de reconegut prestigi sobre els temes tractats a les classes de teoria.
Presentacions / exposicions Presentació i exposició d'articles científics escollits pels alumnes.
Treballs Presentació d'un treball de recerca a final de curs

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada als alumnes en horari d'atenció a l'alumne.

Avaluació
  Descripció Pes
Activitats Introductòries Examen dels continguts desenvolupats a classes de Teoria.
Presentacions / exposicions Avaluació del contingut i desenvolupament de les exposicions
Treballs Avaluació tant del contingut, fonts bibliogràfiques com de la presentació (oral o escrita) dels treballs
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L’avaluació dels coneixements es realitzarà mitjantçant un exàmen teòric (tipus test mès tema) i la valoració de les classes pràctiques. El 90% de la nota correspondrà a l’exàmen teòric, i el 10% restant serà de la part practica. Ambdues parts tindran que ser superades per a aconseguir l 'aprovat de la assignatura.


Les persones que no puguin assistir a classes de pràctiques, hauran de presentar un treball a final del quadrimestre. El contingut i metodologia del qual es comunicarà els primers dies del curs.


Fonts d'informació

Bàsica

-Arango, C., Crespo-Facorro, B. & Bernardo Arroyo, M. (2003). Neuroimagen en Psiquiatra. Barcelona: Ars Mèdica.

-Bobes García, J., Bousoño García, M., Calcedo Barba, A. (2001). Trastorno de estrés postraumático. Barcelona: Masson.


-Cervilla Ballestero, J.A. , García Ribera, C. (2000). Fundamentos biològics en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Fañanás Saura, L., Saiz Ruiz, J. (2000). Manual de introducción a la genética en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Mattson, M.P (2003). Neurobiology of Aggression. Humana Press: New York.


-Navarro, J.F. (2000). Bases biològiques de las psicopatologies. Madrid: Pirámide.


-Niehof, D. (2001). Biología de la violencia. Barcelona: Ariel.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili