Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia del llenguatge

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL LLENGUATGE Codi 11162021
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, ROSA MARIA
Adreça electrònica rosamaria.sanchezcasas@urv.cat
yolanda.almagro@urv.cat
miriam.aguilar@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, ROSA MARIA
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
AGUILAR LOPEZ, MIRIAM
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. - Conocer la perspectiva psicológica en el estudio del lenguaje
2. - Entender cuáles son los problemas teóricos más A3, A7 relevantes y las soluciones propuestas

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Conceptualización del lenguaje y su estudio desde una perspectiva psicológica

1.- Conceptualización del lenguaje
2.- ¿Es el lenguaje una capacidad exclusiva de los seres humanos?
3.- Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento
4.- El estudio del lenguaje desde una perspectiva psicológica
4.1.- La distinción competencia (conocimiento)- actuación (procesador) (Chomsky)
4.2.- Componentes del conocimiento del lenguaje
4.3.- Enfoques adoptados para caracterizar los procesos del lenguaje
Tema 2: Bases neurobiológicas del lenguaje 1.- El lenguaje como facultad biológica representada en el cerebro
2.- Estructuras cerebrales responsables del lenguaje
3.- Lateralización de las funciones lingüísticas en los hemisferios cerebrales
4.- El desarrollo del lenguaje y la maduración física del cerebro: ¿existe un período crítico para el desarrollo del lenguaje?
TEMA 3: La adquisición del lenguaje 1.- El problema de la adquisición del lenguaje
2.- Metodología en el estudio de la adquisición del lenguaje
3.- Perspectivas teóricas en la adquisición del lenguaje
4.- El curso de la adquisición de la gramática: visión general
5.- Adquisición de segundas lenguas y bilingüismo: nociones generales
TEMA 4: Percepción del habla 1.- El habla como señal sonora
2.- Problemas en la percepción del habla
3.- Métodos de estudio en el ámbito de la percepción del habla
4.- La percepción categórica
5.- El efecto del contexto en la percepción del habla
6.- Teoras sobre la ípercepción del habla


TEMA 5: Reconocimiento palabras 1.- Reconocimiento y comprensión de palabras
2.- Procesos sub-léxicos en el reconocimiento visual y auditivo de palabras
3.- Reconocimiento de palabras y lectura

TEMA 6: Comprensión de oraciones

1.- Cometidos principales en la comprensión de oraciones
2.- Métodos de estudio en la comprensión de oraciones
3.- Cuestiones relacionadas con el análisis sintáctico
4.- Modelos y evidencia experimental
TEMA 7: Producción de oraciones 1.- ¿Qué es el habla?
2.- Métodos en el estudio de la producción del lenguaje
3.- Componentes de procesamiento en la producción del lenguaje (el modelo de Levelt, 1989)
3.1.- Conceptualización (planificación conceptual del mensaje)
4.- Procesos de formulación: la codificación lingüística del mensaje
5.- La arquitectura del formulador
5.1.- Modelos autónomos (Fromkin, Garrett)
5.2.- Modelos interactivos (Stemberger, Dell)


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili