Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia del pensament

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Codi 11162020
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Quart Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web
Descripció general L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. La lògica com a eina per a avaluar el Pensament i el Raonament Deducció i Inducció

Lògica proposicional

Lògica de primer ordre

2. Lògica i Raonament Deductius Raonament condicional

Raonament sil·logístic

Raonament sobre relacions

Raonament en sèries de tres termes

3. Comprovació d’hipòtesis Les tasques de Peter Wason
Problema THOG
Tasca de selecció)
4. Raonament Probabilístic Nocions bàsiques de probabilitat

Biaixos en el raonament

Teoria de Kahneman i Tversky
Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Espino Morales, O. G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Madrid: Pirámide.

Garnham, A., Oakhill J. (1994). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid: Trotta.

Piattelli-Palmarini, M. (1995). Los túneles de la mente. Barcelona: Crítica.

Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid: Alianza Editorial.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili