Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia de l'educació

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Codi 11162017
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BARDINA BARBERA, MERITXELL
Adreça electrònica meritxell.bardina@urv.cat
Professors/es
BARDINA BARBERA, MERITXELL
Web http://lola.garcia@urv.cat
Descripció general La psicologia de la educación estudia los procesos educativos desde una perspectiva psicológica, considerando los diferentes escenarios en que dichos procesosa discurren y las variables de carácter intrapersonal, interpersonal y contextual que influyen en dichos procesos

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Construir un panorama amplio de los procesos educativos desde una perspectiva psicológica A1
A9
Descubrir la naturaleza aplicada de la P.E. en los procesos educativos A1
A13
A16
B26
Reflexionar de manera autónoma y crítica sobre los contenidos de la materia y las experiencias implicadas A9
A13
A16
B14
B18
Desarrollar competencias para el trabajo autónomo y en equipo B4
B5
C2
C5
Adquirir estrategias de autorregulación sobre el propio proceso de aprendizaje B1
B9
B27

Continguts
Tema Subtema
1. Aproximación a la psicologia de la educación Análisis psicológico de los procesos educativos

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje

La P.E. hoy: Objeto de estudio. Contenidos. Rol profesional
2. Factores intrapersonales implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje 2.1 Factores cognitivos implicados en el aprenizaje:

Competencia, capacidad y rendimiento.
Uso estratégico del conocimiento.
Cómo enseñar estrategias de aprendizaje.

2.2 Factores emocionales implicados en l aprendizaje:

La motivación de los alumnos
Dimensión afectiva del aprendizaje
El papel de las atribuciones y las expectativas3. Factores interpersonales y contextuales implicados en el poceso de eneñanza/aprendizaje Interacción y construcción del conocimiento

El conocimiento que se construye entre iguales

Escenarios educativos: entorno familiar y escolar. El aula como contexto

La educación escolar en la sociedad de la información y del conocimiento

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
 
Sessió Magistral 26 15 41
Resolució de problemes, exercicis 11 20 31
Avantprojecte 4 4.5 8.5
Presentacions / exposicions 2 2 4
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 4 0 4
Proves objectives de tipus test 2 15 17
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Avaluació de coneixement previs sobre l'assignatura i al inici de cada tema de treball
Avaluació de la disposició previa sobre els continguts (motivació, interès)
Sessió Magistral Exposició per part del professor dels continguts centrals de cada tema de treball amb especial ènfasi en l'ampliació dels materials obligatoris de lectura
Resolució de problemes, exercicis Durant les hores de pràctiques es realitzaran activitats de metodologia diversa com ara visionat de pelicules/documentals, ànalisi de casos, passació de qüestionaris, entre d'altres.
Es facilitarà que l'alumne tingui un feedback del seu treball al llarg del curs
Avantprojecte Elaboració i presentació d'un projecte de formació docent que es centri en alguna de les qüestions plantejades a l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentació del projecte de formació docent

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzarà un seguiment tant a l'aula com en tutoria sobre el treball autonom realitzat per l'alumne o grup

Avaluació
  Descripció Pes
Avantprojecte Presentació de l'informe del projecte docent i la seva presentació oral 15% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis Presentació durant el curs de les diferentes pràctiques realitzades 35% de la nota final
Proves objectives de tipus test Examen final: prova objectiva tipo test a partir dels continguts de classe i de les lectures obligatòries 50% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Para aprobar la asignatua deben ser aprobados el examen y la carpeta de trabajo

Fonts d'informació

Bàsica González Fernández, A., Motivación académica : teoría, aplicación y evaluación, , Madrid: Pirámide
González-Pienda, J.A. et al. (coords), Manual de psicología de la educación, , Madrid: Pirámide
Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A., Desarrollo psicológico y educación 2. Psicologia de la educación escolar., , Madrid: Alianza

Complementària , Educational Psychologist, ,
, Journal of Educational Psychology, ,
Slavin, R.E. , Aprendizaje cooperativo : teoría, investigación y práctica, , Buenos Aires: Aique
Pifarré, M. (dir.), Internet en la educación secundaria : pensar, buscar y construir conocimiento en la red, , Lleida: Milenio

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili