Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Pràcticum

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRÀCTICUM Codi 11162015
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Cinquè Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
estanislao.pastor@urv.cat
emilia.molas@urv.cat
jaume.descarrega@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
rosamaria.sanchezcasas@urv.cat
jesus.frutos@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
MOLAS RAMOS, EMILIA
DESCARREGA FONT, JAUME
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, ROSA MARIA
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/practicum/
Descripció general L'objectiu general del Practicum és posar en contacte els estudiants amb la pràctica professional del psicòleg, per poder aplicar els coneixements adquirits a la Universitat i equilibrar així la formació teòrica i pràctica. Més concretament, es tracta d'oferir als estudiants la possibilitat d'observar i analitzar algun dels contextos en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial de la tasca professional del psicòleg i de les metodologies emprades, així com dels aspectes que integren l'activitat professional (serveis, programes, organització, funcions, deontologia ... ) i les característiques de les persones o dels grups objecte d'intervenció. Aquest objectiu general del Practicum s'emmarca en un objectiu encara més ampli: connectar la Universitat amb el món professional, incorporant els professionals de la Psicologia en la formació dels llicenciats i oferint un marc de col·laboració i intercanvi entre ambdues institucions (Universitat i centre professional), al mateix temps que s'afavoreix la inserció dels estudiants en l'àmbit laboral. És important, també, fomentar una actitud crítica de l'estudiant al voltant de les diferents alternatives de treball. Per això, serà fonamental en aquest procés d'aprenentatge que l'alumne pugui posar en relació i contrastar els coneixements teòrics i pràctics a través de la seva participació en el procés de planificació de les pràctiques i la seva reflexió. Tot això li permetrà reflexionar a través de la pràctica sobre les funcions i les responsabilitats de la professió elegida i extreure conseqüències de les realitats pràctiques no previstes a nivell teòric. Al marge d'objectius més concrets en funció de la plaça de pràctiques assignada, l'alumne haurà d'aconseguir els objectius següents: * integrar els coneixements teòrics i pràctics * identificar i descriure quines són les funcions del professional de la Psicologia en el context professional assignat a l'alumne * conèixer les demandes i els programes d'intervenció més habituals en el context concret * identificar els recursos disponibles en el centre * descobrir quins són els perfils de formació necessaris per a l'exercici de la Psicologia per tal de tenir la informació necessària per orientar-se en el seu futur professional * iniciar-se en la planificació i l'acció pròpia del treball psicològic * col·laborar amb el personal especialitzat en la planificació i desenvolupament del pla de treball * elaborar una memòria de pràctiques

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
És una responsabilitat conjunta del tutors acadèmics i del centre l’elaboració del pla detallat d'actuacions de l'alumne al centre de pràctiques. Aquest pla serà tractat com el programa de l'assignatura de Practicum i es farà públic al mes d'octubre a la plana web del Departament de Psicologia. Aquest programa ha de ser proposat, i renovat cada curs acadèmic si és necessari, per tal de descriure amb detall les activitats de l'alumne al centre. Si el centre admet més d'un estudiant, i cada estudiant desenvolupa una activitat diferent al centre, el programa ha d'establir les diferents activitats desenvolupades.
El programa haurà d'incloure els següents punts desenvolupats: 1. Integració de l'alumne al centre.
2. Formació específica que es pretén.
3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne al centre.
4. Metodologies professionals aplicades per l'alumne.
5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat del centre.
6. Criteris d'avaluació particulars del centre.
En el cas de Practicum de recerca al Departament de Psicologia el pla de treball haurà d'incloure els següents punts: 1. Integració de l'alumne al grup de recerca.
2. Àmbit teòric de la recerca desenvolupada.
3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne durant la recerca.
4. Metodologies investigadores aplicades per l'alumne.
5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat de recerca.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció de posició de pràctiques 0 0 0
Pràcticum 135 0 135
Treballs 0 90 90
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció de posició de pràctiques
Pràcticum
Treballs
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Mecanismes de coordinació i seguiment

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es recomana consultar el web http://www.fcep.urv.cat/ apartat Pràcticum. Normativa General de Pràcticum i Normativa del Pràcticum de l'Ensenyament de Psicologia.

Tanmateix, l'avaluació del Pràcticum de l'alumne/a es farà a partir de:

 a)Valoració per part del tutor/a del centre: omplint el Full d’avaluació del període de Pràcticum de Psicologia de l'alumne/a (veure annex 2).

 b)Avaluació de la memòria de pràctiques per part del tutor/a acadèmic i de centre: la memòria de pràctiques ha de ser una descripció i anàlisi de la informació, experiències i vivències de l'estudiant des de l'inici del període de pràctiques. Pot estructurar?se en els apartats següents (són orientacions a partir de les quals cada tutor farà la seva proposta segons les característiques del centre al qual vagi l'aumne/a):

1)Descripció de les característiques del centre en el qual s'han dut a terme les pràctiques:

•Descripció general (Marc legal que regula l'organització, Ubicació i entorn sòcio?cultural, Espai intern, Organigrama, etc.)

•Característiques especifiques(Objectius generals del centre, Professionals del centre,Tipus de problemàtiques que es tracten (població atesa), Marc teòric en el qual s'emmarquen les intervencions dels professionals del centre, Tècniques d'intervenció utilitzades, Recursos amb què es compta, tècniques, instruments, etc.)

En el cas del Pràcticum de recerca, el tutor/a proporcionarà les indicacions específiques en cada cas

2)Descripció del treball de l'alumne/a:

•Pla de treball de l’alumne/a acordat pels tutors/es
•Explicació sobre el procés de coordinació amb els tutors/es: reunions mantingudes, intercanvi d'informació, etc.

•Informe de les activitats desenvolupades: en funció del tipus de centre al qual hagi acudit l'alumne descriurà els instruments i les tècniques utilitzades, la tècnica d'intervenció utilitzada, la participació en sessions de treball, etc. Serà una descripció de tot el seu treball en aquell centre.

3)Reflexió i crítica personal de la seva pròpia tasca al centre:

L'avaluació tindrà en compte tant aspectes del contingut formal de la memòria i les pràctiques com aspectes actitudinals de l'aumne/a envers aquestes següint els següents criteris:

1.Full d’avaluació del període de pràcticum (tutor/a de centre): 25% de la qualificació final de l’assignatura de Pràcticum
2.Memòria de pràctiques (tutors/es acadèmic i de centre): 75% de la qualificació final de l’assignatura de Pràcticum (aquesta part sortirà de la mitjana de cadascuna de les qualificacions de la memòria assignades per cadascun dels tutors)

L'alumne/a que no ha complert amb la totalitat de les activitats del pla de treball, serà suspès i haurà de repetir l’assignatura de Pràcticum el curs següent. Els alumnes que han fet les activitats previstes en el pla de treball i no hagin lliurat la memòria corresponent quedaran tamb suspesos, però podran presentar la memòria en la segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

El tutor acadèmic pot suggerir fons bibliogràfiques concretes en funció de les característiques del centre de pràctiques i de les tasques assignades a l’alumne.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver superat les assignatures del pla d’estudis de caràcter troncal i obligatori relacionades amb l’àmbit de la plaça de Practicum seleccionada. Per poder accedir a una plaça en un centre o institució concrets cal realitzar la preinscripció durant el més de juny. En tot cas, us podeu dirigir al Responsable de l’Ensenyament per qualsevol aclariment. h
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili