Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia social de l'esport

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Codi 11161216
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general 1. Conèixer l’evolució històrica de la Psicologia Social de l’esport 2. Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l’Esport 3. Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l’entrenament, la competició, l’arbitratge i el judici esportius. 4. Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Historia de la Psicologia social del Deporte.
Marcs teòrics
Psicologia de la Competició Esportiva
Psicologia de l’Entrenament Esportiu
Psicologia de l’Arbitratge i Judici esportius
Organitzacions Esportives
Habilitats psicològiques a l’esport

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels continguts

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen teòric tipus test i pràctiques; l'Avaluació de l'examen significa el 70% de la nota final i l'avaluació de les pràctiques el 30% de la nota final. S'hauràn d'aprovar les dues parts de manera independent per poder superar l'assignatura


Fonts d'informació

Bàsica

Balaguer, I. (1994). Entrenamiento Psicológico en el deporte. Valencia: Albatros

Cruz, J. (Ed.) (1997). Psicología del deporte. Madrid: Síntesis

Riera, J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca

Riera, J. y Cruz, J. (eds.) (1991). Psicología del Deporte, aplicaciones y perspectivas. Barcelona: Martínez Roca

Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico. México: Trillas

Weinberg, R.S. y Gould, D. (1995). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

Williams, J.M. (Eds.) (1986). Applied Sport psychology. Palo Alto, Ca: Mayfield. Traducción: Psicología Aplicada al Deporte. Madrid: Biblioteca Nueva, 1991

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili