Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia de la memòria

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11161007
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Web
Descripció general L’assignatura ‘Psicologia de la Memòria’ està dedicada a l’estudi científic d’un dels processos psicològics bàsics de l’ésser humà, un procés de cabdal importància per la seva vida quotidiana. Així, en aquesta assignatura el que s'estudiarà és la capacitat humana d'adquirir, emmagatzemar i recuperar informació.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d'estudi de la memòria
1) Concepte de memòria.
2) Marcs teòrics: inicis de l'estudi científic de la memòria.
3) Marcs teòrics: la psicologia de la memòria durant els segles XX i XXI.
4) L'estudi experimental de la memòria.
Tema 2- Memòria de curta durada: La distinció entre memòria a curt i llarg termini. Postures teòriques. 1) Concepte de memòria a curt termini i formes d'estudiar-la.
2) Evidències de l'existència de la memòria a curt termini.
3) El model modal.
4) Els problemes del model modal.
Tema 3- Memòria operativa o de treball 1) Concepte de memòria operativa i formes d'estudiar-la.
2) Components de la memòria operativa.
3) Funcions de la memòria operativa.
Tema 4- Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació 1) Concepte de memòria a llarg termini i formes d'adquirir la informació
2) Efecte del tipus d'informació en l'adquisició
3) Efecte de la quantitat i distribució de la pràctica
4) Efecte del tipus de pràctica
5) El paper de l'atenció i la conciència
Tema 5- Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació 1) Aspectes introductoris: formes de recuperar la informació
2) Proves explícites de recuperació
3) Semblança entre les claus d'adquisició i de recuperació
4) Mode de recuperació
5) Metamemòria i experiència conscient durant la recuperació
Tema 6- Sistemes, processos i classificacions a la memòria de llarga durada 1) Criteris per definir un sistema de memòria
2) Distinció entre memòria declarativa i procedimental o no declarativa
3) Distinció entre memòria episòdica i semàntica
4) Darrera classificació dels sistemes de memòria
Tema 7- Memòria quotidiana 1) Estudi de la memòria quotidiana
2) Memòria i emoció
3) Memòria autobiogràfica
4) Memòria de testimonis presencials
5) Memòria per les accions
Tema 8- Les fallades de la memòria: l'oblit, les distorsions i les alteracions de la memòria 1) Tipus de fallades de memòria
2) L'oblit
3) Les distorsions de la memòria
4) Les alteracions de la memòria

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura. S'orientarà als alumnes per l'estudi de l'assignatura per a que puguin superar-la.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzarà una prova objectiva tipus test, en la qual el 75% de les preguntes correspondran als continguts teòrics i pràctics, i el 25% correspondrà als continguts de les lectures.


Fonts d'informació
Bàsica Anderson, J.R., Aprendizaje y memoria: un enfoque integral, 2001, México: McGraw-Hill
Baddeley, A.D., Memoria humana: teoría y práctica, 1999, Madrid: McGraw-Hill
Berrios, G. Hodges, J.R., Trastornos de la memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson
Cabaco, A.S. y Beato, M.S., Psicología de la memoria: ámbitos aplicados, 2001, Madrid: Alianza Editorial
Ruiz-Vargas, J.M., Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva, 2002, Madrid: Trotta
Ruiz-Vargas, J.M., Psicología de la memoria, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Menor, J., Peraíta, H. y Elosúa, R., Trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer, 2001, Madrid: Trotta
Schacter, D.L., En busca de la memoria, 1999, Barcelona: Sinequanon
Schacter, D.L., Los siete pecados de la memoria, 2003, Barcelona: Ariel
Baddeley, A.D., Eysenck, M., y Anderson, M., Memoria, 2010, Madrid: Alianza Editorial
Ruiz-Vargas, J.M., Manual de psicología de la memoria, 2010, Madrid: Síntesis

 

Complementària Draaisma, D., Las metáforas de la memoria: una historia de la mente, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Bartlett, F.C., Recordar: estudio de psicología experimental y social, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Colmenero, J.M., La memoria, 2005, Jaén: El Lunar
Diges, M., Los falsos recuerdos, 1997, Barcelona: Paidós
Ruiz, M., Las caras de la memoria, 2004, Madrid: Pearson Prentice Hall
Sáiz, D., Sáiz, M. y Baqués, J., Psicología de la memoria: manual de prácticas, 1996, Barcelona: Avesta
Yates, F.A., El arte de la memoria, 2006, Barcelona: Siruela
Draaisma, D., Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores, 2006, Madrid: Alianza Editorial

 

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili