Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) | Psicologia de l'educació infantil

 

Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL Codi 11111103
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. L’escolarització dels petits. Desenvolupament i aprenentatge en l’etapa d’educació infantil. 1. Desenvolupament psicològic en l'etapa 0-6. Relacions entre desenvolupament i aprenentatge.
2. Trets generals de l'evolució dels infants durant l'etapa de l'educació infantil: àmbit motriu, àmbit cognitiu, àmbit afectiu.
3. Com aprenen els infants.L'experiència amb els objectes. L'experiència amb situacions. Els premis i càstigs. La imitació. L'aprenentatge mitjançant la creació de bastides.
MÒDUL II. Ensenyament i aprenentatge dels continguts. El currículum de l’etapa d’educació Infantil. 1.Característiques generals de l'etapa d'educació infantil. Especificitats i continuïtat entre els dos cicles d'educació infantil.
2. El currículum de l'etapa d'educació infantil. Les Capacitats i la seva relació amb els elements del currículum. Les àrees curriculars i els blocs de continguts principals. Orientacions didàctiques i per l’avaluació.
3.La globalització dels aprenentatges.La planificació i programació del treball per projectes.
MÒDUL III. Intervenció educativa en l’etapa d'educació infantil. Estratègies organitzatives i metodològiques. 1.Criteris generals que orienten la pràctica educativa a l'escola infantil.
2. Organització de l’espai i el temps. Els materials
3. Les situacions educatives principals.El joc. Les rutines. Activitats individuals, col·lectives i en petit grup. Situacions d'avaluació.
4. Relació familília i escola en l'educació Infantil.

Atenció personalitzada
Descripció
A l'aula virtual del moodle l'alumnat podrà consultar més informació de l'assignatura, així com també s'especificaran les hores i formes de tutorització

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació consistirà en una prova escrita .


Fonts d'informació
Bàsica BASSEDAS , E.; HUGUET, T., SOLÉ, I , Aprendre i ensenyar a l'educació infantil, 2004(2ª edició), Barcelona: Graó.
VILA, I., Familia escuela y comunidad., 1998, Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona Horsori.
DOMINGUEZ,G., Proyectos de trabajo. Una escuela diferente., 2000, Madrid: La Muralla
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, El desplegament del currícuum i la programació al segon cicle de l'educació Infantil., 2009, Barcelona: Generalitat de Catalunya

NORMATIVA

DECRET 181/2008, de 9 de setembre,  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyament del segon cicle de  de l'educació infantil.

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

ORDRE EDU/48272009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili